Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 24.381 34.636 33.876
Nombre d'establiments 24.996 34.601 36.806
Persones ocupades 33.859 40.971 44.452
Ingressos d'explotació 5.440.338 5.074.037 5.990.872
Volum de negoci 4.914.217 4.720.813 5.326.971
Treballs realitzats per a l'actiu 35.240 54.326 84.822
Subvencions a l'explotació 66.221 67.446 24.230
Resta d'ingressos d'explotació 424.659 231.452 554.849
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.393 -14.551 -609.672
Variació existències productes acabats i en curs -131.383 -64.969 -209.828
Despeses d'explotació 3.711.351 3.580.589 4.847.940
Consum de mercaderies 191.929 238.965 992.570
Consum de primeres matèries i altres proveïments 42.420 159.580 174.101
Treballs realitzats per altres empreses 97.590 90.419 114.063
Despeses de personal 640.283 615.524 717.487
Sous i salaris 528.532 511.906 591.403
Càrregues socials i altres despeses de personal 111.750 103.618 126.084
Despeses en serveis exteriors 1.302.897 1.294.061 1.542.874
Dotacions per a amortitzacions 965.714 1.016.107 1.047.150
Resta de despeses d'explotació 470.517 165.933 259.694
Inversió bruta en actius materials 1.104.101 1.994.177 2.580.058
Inversió bruta en actius intangibles 12.937 6.476 12.864
Resultat de l'exercici 1.401.164 1.137.341 560.453
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.914.217 4.720.813 5.326.971
Vendes a Espanya 4.846.819 4.684.617 5.279.562
Vendes a la resta de la Unió Europea 64.373 30.251 39.149
Vendes a la resta del món 3.026 5.946 8.260
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 33.859 40.971 44.452
Persones assalariades 18.921 17.171 21.313
Persones no assalariades 14.938 23.800 23.139
Personal assalariat equivalent a jornada completa 17.407 15.587 19.389
Hores treballades pel personal assalariat .. 27.962 34.873
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.914.217 4.720.813 5.326.971
Variació existències productes acabats i en curs -131.383 -64.969 -209.828
Treballs realitzats per a l'actiu 35.240 54.326 84.822
Ingressos accessoris i altres de gestió 252.462 208.091 514.491
Consum de mercaderies 191.929 238.965 992.570
Treballs realitzats per altres empreses 97.590 90.419 114.063
Valor de la producció 4.781.017 4.588.876 4.609.824
Consum de primeres matèries i altres proveïments 42.420 159.580 174.101
Despeses en serveis exteriors 1.302.897 1.294.061 1.542.874
Valor afegit brut a preus de mercat 3.435.700 3.135.235 2.892.849
Impostos sobre la producció i els productes 395.346 351.703 384.349
Subvencions a l'explotació 66.221 67.446 24.230
Valor afegit brut a cost de factors 3.106.575 2.850.977 2.532.729
Despeses de personal 640.283 615.524 717.487
Excedent brut d'explotació 2.466.292 2.235.453 1.815.242
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 91.749 69.585 56.976
Despeses de personal per assalariat 33.839 35.846 33.664
Taxa de valor afegit 65,0 62,1 54,9
Taxa de despeses de personal 20,6 21,6 28,3
Taxa bruta d'explotació 50,2 47,4 34,1
Taxa de salarització 55,9 41,9 47,9
Taxa d'inversió 36,0 70,2 102,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 52,9 50,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor