Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.614 3.136 2.858
Nombre d'establiments 3.305 3.694 3.394
Persones ocupades 7.552 8.715 7.406
Ingressos d'explotació 644.206 768.248 648.854
Volum de negoci 640.826 767.052 647.432
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 497 84 169
Resta d'ingressos d'explotació 2.883 1.112 1.253
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 241 -6 147
Variació existències productes acabats i en curs ~ 142 -159
Despeses d'explotació 601.310 710.115 609.351
Consum de mercaderies 434.230 542.034 446.078
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.331 5.325 7.125
Treballs realitzats per altres empreses 5.501 6.867 9.995
Despeses de personal 92.229 86.415 86.854
Sous i salaris 72.116 67.412 68.618
Càrregues socials i altres despeses de personal 20.113 19.003 18.236
Despeses en serveis exteriors 51.800 60.399 51.546
Dotacions per a amortitzacions 5.474 5.843 6.311
Resta de despeses d'explotació 5.745 3.233 1.442
Inversió bruta en actius materials 6.269 10.492 4.387
Inversió bruta en actius intangibles 309 384 283
Resultat de l'exercici 10.925 1.986 4.270
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 640.826 767.052 647.432
Vendes a Espanya 640.752 767.038 645.524
Vendes a la resta de la Unió Europea 67 ~ 183
Vendes a la resta del món 7 14 1.726
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 7.552 8.715 7.406
Persones assalariades 5.038 5.437 5.101
Persones no assalariades 2.515 3.278 2.305
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.587 4.778 4.333
Hores treballades pel personal assalariat .. 8.672 7.881
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 640.826 767.052 647.432
Variació existències productes acabats i en curs ~ 142 -159
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.883 1.150 1.236
Consum de mercaderies 434.230 542.034 446.078
Treballs realitzats per altres empreses 5.501 6.867 9.995
Valor de la producció 203.978 219.442 192.436
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.331 5.325 7.125
Despeses en serveis exteriors 51.800 60.399 51.546
Valor afegit brut a preus de mercat 145.847 153.719 133.766
Impostos sobre la producció i els productes 2.229 1.621 2.388
Subvencions a l'explotació 497 84 169
Valor afegit brut a cost de factors 144.115 152.182 131.547
Despeses de personal 92.229 86.415 86.854
Excedent brut d'explotació 51.886 65.767 44.692
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.082 17.462 17.762
Despeses de personal per assalariat 18.308 15.894 17.028
Taxa de valor afegit 70,7 69,3 68,4
Taxa de despeses de personal 64,0 56,8 66,0
Taxa bruta d'explotació 8,1 8,6 6,9
Taxa de salarització 66,7 62,4 68,9
Taxa d'inversió 4,6 7,1 3,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,9 51,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 640.826 767.052 647.432
Vendes a l'engròs i al detall 639.929 766.776 647.432
Volum de negoci per altres conceptes 897 276 ~
Consum de mercaderies 434.230 542.034 446.078
Compres de mercaderies 434.471 542.194 446.058
Variació d'existències de mercaderies 241 160 -21
Marge comercial brut 205.698 224.741 201.354
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,1 29,3 31,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor