Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.445 2.921 2.313
Nombre d'establiments 2.672 3.017 2.524
Persones ocupades 5.721 6.112 5.372
Ingressos d'explotació 575.359 543.867 466.786
Volum de negoci 562.332 537.878 460.571
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 52 22
Subvencions a l'explotació 1.204 848 867
Resta d'ingressos d'explotació 11.822 5.090 5.326
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -3.213 2.340 1.588
Variació existències productes acabats i en curs 1.583 437 582
Despeses d'explotació 539.053 507.810 442.605
Consum de mercaderies 392.525 360.533 296.639
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.804 3.462 3.123
Treballs realitzats per altres empreses 665 916 1.097
Despeses de personal 68.611 75.224 72.899
Sous i salaris 53.968 59.562 56.965
Càrregues socials i altres despeses de personal 14.643 15.662 15.935
Despeses en serveis exteriors 57.558 56.717 62.151
Dotacions per a amortitzacions 7.481 7.769 7.032
Resta de despeses d'explotació 9.409 3.190 -335
Inversió bruta en actius materials 4.233 5.362 7.390
Inversió bruta en actius intangibles 603 624 1.900
Resultat de l'exercici 8.443 3.394 4.960
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 562.332 537.878 460.571
Vendes a Espanya 560.802 536.600 455.588
Vendes a la resta de la Unió Europea 856 767 3.875
Vendes a la resta del món 673 511 1.109
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.721 6.112 5.372
Persones assalariades 3.333 3.828 3.391
Persones no assalariades 2.388 2.283 1.982
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.788 3.065 2.775
Hores treballades pel personal assalariat .. 5.561 4.973
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 562.332 537.878 460.571
Variació existències productes acabats i en curs 1.583 437 582
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 52 22
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.807 5.001 5.326
Consum de mercaderies 392.525 360.533 296.639
Treballs realitzats per altres empreses 665 916 1.097
Valor de la producció 182.531 181.918 168.765
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.804 3.462 3.123
Despeses en serveis exteriors 57.558 56.717 62.151
Valor afegit brut a preus de mercat 122.169 121.739 103.491
Impostos sobre la producció i els productes 1.705 1.607 1.317
Subvencions a l'explotació 1.204 848 867
Valor afegit brut a cost de factors 121.668 120.980 103.042
Despeses de personal 68.611 75.224 72.899
Excedent brut d'explotació 53.058 45.756 30.142
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 21.269 19.795 19.180
Despeses de personal per assalariat 20.588 19.650 21.501
Taxa de valor afegit 66,7 66,5 61,1
Taxa de despeses de personal 56,4 62,2 70,7
Taxa bruta d'explotació 9,4 8,5 6,5
Taxa de salarització 58,3 62,6 63,1
Taxa d'inversió 4,0 4,9 9,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,3 66,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 562.332 537.878 460.571
Vendes a l'engròs i al detall 561.693 535.835 459.553
Volum de negoci per altres conceptes 639 2.043 1.018
Consum de mercaderies 392.525 360.533 296.639
Compres de mercaderies 389.267 362.828 298.224
Variació d'existències de mercaderies -3.258 2.295 1.585
Marge comercial brut 169.168 175.302 162.914
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,1 32,7 35,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor