Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.988 3.400 3.079
Nombre d'establiments 3.227 3.466 3.298
Persones ocupades 5.505 5.796 5.481
Ingressos d'explotació 217.945 298.157 250.773
Volum de negoci 217.777 287.549 249.708
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 1.455 387
Subvencions a l'explotació 3 62 30
Resta d'ingressos d'explotació 165 9.091 648
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 29.513 873 1.243
Variació existències productes acabats i en curs 110 2.756 966
Despeses d'explotació 175.988 255.034 223.995
Consum de mercaderies 47.235 78.127 56.096
Consum de primeres matèries i altres proveïments 16.093 25.956 37.024
Treballs realitzats per altres empreses 4.398 20.012 10.650
Despeses de personal 61.609 79.794 72.520
Sous i salaris 48.379 62.911 57.042
Càrregues socials i altres despeses de personal 13.229 16.883 15.478
Despeses en serveis exteriors 41.087 47.315 44.798
Dotacions per a amortitzacions 1.912 2.970 1.675
Resta de despeses d'explotació 3.655 861 1.232
Inversió bruta en actius materials 4.531 8.993 12.995
Inversió bruta en actius intangibles 395 1.317 350
Resultat de l'exercici 7.492 14.072 3.277
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 217.777 287.549 249.708
Vendes a Espanya 215.483 286.090 247.797
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.173 1.353 1.679
Vendes a la resta del món 120 105 232
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.505 5.796 5.481
Persones assalariades 2.699 3.256 2.943
Persones no assalariades 2.807 2.540 2.538
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.260 2.705 2.556
Hores treballades pel personal assalariat .. 4.876 4.413
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 217.777 287.549 249.708
Variació existències productes acabats i en curs 110 2.756 966
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 1.455 387
Ingressos accessoris i altres de gestió 120 9.087 442
Consum de mercaderies 47.235 78.127 56.096
Treballs realitzats per altres empreses 4.398 20.012 10.650
Valor de la producció 166.373 202.708 184.757
Consum de primeres matèries i altres proveïments 16.093 25.956 37.024
Despeses en serveis exteriors 41.087 47.315 44.798
Valor afegit brut a preus de mercat 109.193 129.438 102.935
Impostos sobre la producció i els productes 965 1.373 831
Subvencions a l'explotació 3 62 30
Valor afegit brut a cost de factors 108.232 128.127 102.134
Despeses de personal 61.609 79.794 72.520
Excedent brut d'explotació 46.623 48.334 29.614
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.660 22.107 18.635
Despeses de personal per assalariat 22.830 24.505 24.644
Taxa de valor afegit 65,1 63,2 55,3
Taxa de despeses de personal 56,9 62,3 71,0
Taxa bruta d'explotació 21,4 16,8 11,9
Taxa de salarització 49,0 56,2 53,7
Taxa d'inversió 4,6 8,0 13,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,0 30,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor