Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 233 297 256
Nombre d'establiments 280 336 302
Persones ocupades 1.726 2.002 2.214
Ingressos d'explotació 442.145 589.323 650.741
Volum de negoci 437.401 581.422 644.162
Treballs realitzats per a l'actiu 164 113 1.374
Subvencions a l'explotació 20 38 19
Resta d'ingressos d'explotació 4.559 7.750 5.187
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.016 694 11.148
Variació existències productes acabats i en curs -208 1.959 4.848
Despeses d'explotació 426.185 559.536 631.020
Consum de mercaderies 317.225 405.716 463.037
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.865 5.508 13.115
Treballs realitzats per altres empreses 1.871 8.302 3.765
Despeses de personal 59.534 74.398 78.617
Sous i salaris 46.560 58.728 62.383
Càrregues socials i altres despeses de personal 12.974 15.670 16.234
Despeses en serveis exteriors 34.142 52.854 60.018
Dotacions per a amortitzacions 7.135 11.729 10.448
Resta de despeses d'explotació 414 1.030 2.019
Inversió bruta en actius materials 11.743 6.727 27.912
Inversió bruta en actius intangibles 461 849 510
Resultat de l'exercici 14.289 21.139 20.427
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 437.401 581.422 644.162
Vendes a Espanya 404.514 550.064 565.001
Vendes a la resta de la Unió Europea 23.672 23.986 42.473
Vendes a la resta del món 9.215 7.372 36.687
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.726 2.002 2.214
Persones assalariades 1.621 1.901 2.165
Persones no assalariades 106 100 48
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.583 1.855 2.060
Hores treballades pel personal assalariat .. 3.386 3.709
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 437.401 581.422 644.162
Variació existències productes acabats i en curs -208 1.959 4.848
Treballs realitzats per a l'actiu 164 113 1.374
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.528 7.465 4.950
Consum de mercaderies 317.225 405.716 463.037
Treballs realitzats per altres empreses 1.871 8.302 3.765
Valor de la producció 122.790 176.941 188.531
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.865 5.508 13.115
Despeses en serveis exteriors 34.142 52.854 60.018
Valor afegit brut a preus de mercat 82.784 118.579 115.398
Impostos sobre la producció i els productes 814 799 896
Subvencions a l'explotació 20 38 19
Valor afegit brut a cost de factors 81.990 117.817 114.521
Despeses de personal 59.534 74.398 78.617
Excedent brut d'explotació 22.456 43.420 35.904
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.496 58.864 51.736
Despeses de personal per assalariat 36.734 39.133 36.310
Taxa de valor afegit 66,8 66,6 60,7
Taxa de despeses de personal 72,6 63,1 68,6
Taxa bruta d'explotació 5,1 7,5 5,6
Taxa de salarització 93,9 95,0 97,8
Taxa d'inversió 14,9 6,4 24,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 19,9 18,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 437.401 581.422 644.162
Vendes a l'engròs i al detall 422.843 572.637 617.966
Volum de negoci per altres conceptes 14.558 8.785 26.196
Consum de mercaderies 317.225 405.716 463.037
Compres de mercaderies 318.249 405.995 473.675
Variació d'existències de mercaderies 1.024 279 10.638
Marge comercial brut 105.618 166.921 154.928
Marge comercial brut sobre vendes (%) 25,0 29,1 25,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor