Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.115 1.141 1.275
Nombre d'establiments 1.401 1.423 1.584
Persones ocupades 12.793 13.333 14.298
Ingressos d'explotació 5.503.679 5.376.746 5.990.042
Volum de negoci 5.296.229 5.208.733 5.781.120
Treballs realitzats per a l'actiu 2.371 1.889 6.694
Subvencions a l'explotació 2.453 1.972 1.756
Resta d'ingressos d'explotació 202.626 164.151 200.472
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 72.122 -8.070 3.135
Variació existències productes acabats i en curs 2.552 2.340 9.494
Despeses d'explotació 5.411.850 5.362.370 5.958.147
Consum de mercaderies 4.368.810 4.182.089 4.640.037
Consum de primeres matèries i altres proveïments 28.646 26.640 32.978
Treballs realitzats per altres empreses 58.122 76.229 86.403
Despeses de personal 551.920 628.862 694.135
Sous i salaris 439.429 497.164 547.835
Càrregues socials i altres despeses de personal 112.492 131.698 146.299
Despeses en serveis exteriors 361.489 400.343 453.573
Dotacions per a amortitzacions 25.426 28.381 32.613
Resta de despeses d'explotació 17.436 19.825 18.407
Inversió bruta en actius materials 25.591 26.629 33.265
Inversió bruta en actius intangibles 10.788 7.222 10.899
Resultat de l'exercici 78.083 61.894 98.814
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.296.229 5.208.733 5.781.120
Vendes a Espanya 4.648.414 3.935.724 5.067.606
Vendes a la resta de la Unió Europea 498.039 1.098.630 522.506
Vendes a la resta del món 149.776 174.380 191.008
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 12.793 13.333 14.298
Persones assalariades 12.456 13.097 13.975
Persones no assalariades 337 236 323
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.108 12.605 13.487
Hores treballades pel personal assalariat .. 23.014 24.369
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.296.229 5.208.733 5.781.120
Variació existències productes acabats i en curs 2.552 2.340 9.494
Treballs realitzats per a l'actiu 2.371 1.889 6.694
Ingressos accessoris i altres de gestió 193.484 163.953 198.186
Consum de mercaderies 4.368.810 4.182.089 4.640.037
Treballs realitzats per altres empreses 58.122 76.229 86.403
Valor de la producció 1.067.704 1.118.598 1.269.052
Consum de primeres matèries i altres proveïments 28.646 26.640 32.978
Despeses en serveis exteriors 361.489 400.343 453.573
Valor afegit brut a preus de mercat 677.569 691.614 782.501
Impostos sobre la producció i els productes 7.630 4.782 5.864
Subvencions a l'explotació 2.453 1.972 1.756
Valor afegit brut a cost de factors 672.392 688.804 778.394
Despeses de personal 551.920 628.862 694.135
Excedent brut d'explotació 120.472 59.942 84.259
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 52.557 51.662 54.440
Despeses de personal per assalariat 44.308 48.015 49.669
Taxa de valor afegit 63,0 61,6 61,3
Taxa de despeses de personal 82,1 91,3 89,2
Taxa bruta d'explotació 2,3 1,2 1,5
Taxa de salarització 97,4 98,2 97,7
Taxa d'inversió 5,4 4,9 5,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 34,0 33,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.296.229 5.208.733 5.781.120
Vendes a l'engròs i al detall 5.208.062 5.153.487 5.714.677
Volum de negoci per altres conceptes 88.167 55.247 66.443
Consum de mercaderies 4.368.810 4.182.089 4.640.037
Compres de mercaderies 4.439.751 4.174.416 4.642.965
Variació d'existències de mercaderies 70.941 -7.674 2.928
Marge comercial brut 839.251 971.397 1.074.640
Marge comercial brut sobre vendes (%) 16,1 18,8 18,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor