Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 330 339 326
Nombre d'establiments 390 368 366
Persones ocupades 2.496 2.575 2.775
Ingressos d'explotació 1.961.540 1.646.585 1.689.847
Volum de negoci 1.932.971 1.615.042 1.657.778
Treballs realitzats per a l'actiu 579 378 352
Subvencions a l'explotació 36 54 30
Resta d'ingressos d'explotació 27.954 31.112 31.687
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 16.196 -9.366 6.388
Variació existències productes acabats i en curs 690 -446 1.090
Despeses d'explotació 1.908.861 1.600.632 1.630.897
Consum de mercaderies 1.567.579 1.275.201 1.284.586
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.604 7.209 20.656
Treballs realitzats per altres empreses 6.691 8.940 7.218
Despeses de personal 100.169 96.977 103.618
Sous i salaris 78.785 77.538 81.567
Càrregues socials i altres despeses de personal 21.384 19.440 22.051
Despeses en serveis exteriors 206.950 188.063 198.999
Dotacions per a amortitzacions 9.756 10.694 11.701
Resta de despeses d'explotació 8.114 13.549 4.119
Inversió bruta en actius materials 9.797 14.248 11.757
Inversió bruta en actius intangibles 1.678 880 387
Resultat de l'exercici 32.909 33.432 53.042
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.932.971 1.615.042 1.657.778
Vendes a Espanya 1.812.827 1.503.987 1.585.482
Vendes a la resta de la Unió Europea 85.108 88.596 55.001
Vendes a la resta del món 35.036 22.458 17.296
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.496 2.575 2.775
Persones assalariades 2.328 2.407 2.597
Persones no assalariades 167 168 177
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.273 2.227 2.420
Hores treballades pel personal assalariat .. 4.067 4.357
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.932.971 1.615.042 1.657.778
Variació existències productes acabats i en curs 690 -446 1.090
Treballs realitzats per a l'actiu 579 378 352
Ingressos accessoris i altres de gestió 27.885 31.105 31.687
Consum de mercaderies 1.567.579 1.275.201 1.284.586
Treballs realitzats per altres empreses 6.691 8.940 7.218
Valor de la producció 387.856 361.937 399.103
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.604 7.209 20.656
Despeses en serveis exteriors 206.950 188.063 198.999
Valor afegit brut a preus de mercat 171.302 166.666 179.447
Impostos sobre la producció i els productes 907 1.044 952
Subvencions a l'explotació 36 54 30
Valor afegit brut a cost de factors 170.431 165.676 178.525
Despeses de personal 100.169 96.977 103.618
Excedent brut d'explotació 70.262 68.698 74.908
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 68.293 64.336 64.344
Despeses de personal per assalariat 43.023 40.285 39.897
Taxa de valor afegit 43,9 45,8 44,7
Taxa de despeses de personal 58,8 58,5 58,0
Taxa bruta d'explotació 3,6 4,3 4,5
Taxa de salarització 93,3 93,5 93,6
Taxa d'inversió 6,7 9,1 6,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 43,3 45,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.932.971 1.615.042 1.657.778
Vendes a l'engròs i al detall 1.928.870 1.593.035 1.634.567
Volum de negoci per altres conceptes 4.101 22.006 23.211
Consum de mercaderies 1.567.579 1.275.201 1.284.586
Compres de mercaderies 1.583.943 1.266.707 1.290.002
Variació d'existències de mercaderies 16.365 -8.495 5.416
Marge comercial brut 361.292 317.834 349.981
Marge comercial brut sobre vendes (%) 18,7 20,0 21,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor