Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 627 628 658
Nombre d'establiments 851 851 867
Persones ocupades 6.412 6.648 6.866
Ingressos d'explotació 1.970.462 2.061.118 2.301.369
Volum de negoci 1.947.059 2.025.580 2.262.417
Treballs realitzats per a l'actiu 2.005 995 830
Subvencions a l'explotació 494 97 360
Resta d'ingressos d'explotació 20.903 34.446 37.762
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.984 8.215 -15.230
Variació existències productes acabats i en curs 1.789 2.088 4.655
Despeses d'explotació 1.948.358 2.020.861 2.243.354
Consum de mercaderies 1.431.483 1.467.957 1.637.703
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.803 19.513 19.179
Treballs realitzats per altres empreses 27.293 27.415 27.837
Despeses de personal 278.784 288.053 309.595
Sous i salaris 220.929 229.302 246.189
Càrregues socials i altres despeses de personal 57.855 58.751 63.406
Despeses en serveis exteriors 170.181 190.047 221.839
Dotacions per a amortitzacions 13.156 15.984 16.297
Resta de despeses d'explotació 6.659 11.892 10.904
Inversió bruta en actius materials 15.035 14.379 22.234
Inversió bruta en actius intangibles 2.726 4.327 4.016
Resultat de l'exercici 39.075 29.989 59.119
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.947.059 2.025.580 2.262.417
Vendes a Espanya 1.761.440 1.812.032 1.990.885
Vendes a la resta de la Unió Europea 122.350 148.613 189.468
Vendes a la resta del món 63.269 64.936 82.064
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.412 6.648 6.866
Persones assalariades 6.244 6.571 6.768
Persones no assalariades 169 77 98
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.081 6.251 6.502
Hores treballades pel personal assalariat .. 11.412 11.667
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.947.059 2.025.580 2.262.417
Variació existències productes acabats i en curs 1.789 2.088 4.655
Treballs realitzats per a l'actiu 2.005 995 830
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.904 34.260 35.498
Consum de mercaderies 1.431.483 1.467.957 1.637.703
Treballs realitzats per altres empreses 27.293 27.415 27.837
Valor de la producció 512.982 567.551 637.859
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.803 19.513 19.179
Despeses en serveis exteriors 170.181 190.047 221.839
Valor afegit brut a preus de mercat 321.998 357.991 396.840
Impostos sobre la producció i els productes 3.892 2.579 3.131
Subvencions a l'explotació 494 97 360
Valor afegit brut a cost de factors 318.600 355.509 394.070
Despeses de personal 278.784 288.053 309.595
Excedent brut d'explotació 39.817 67.456 84.475
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 49.686 53.477 57.396
Despeses de personal per assalariat 44.651 43.837 45.747
Taxa de valor afegit 62,1 62,6 61,8
Taxa de despeses de personal 87,5 81,0 78,6
Taxa bruta d'explotació 2,0 3,3 3,7
Taxa de salarització 97,4 98,8 98,6
Taxa d'inversió 5,6 5,3 6,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,7 33,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.947.059 2.025.580 2.262.417
Vendes a l'engròs i al detall 1.938.256 2.018.192 2.251.905
Volum de negoci per altres conceptes 8.803 7.388 10.512
Consum de mercaderies 1.431.483 1.467.957 1.637.703
Compres de mercaderies 1.440.872 1.476.462 1.622.050
Variació d'existències de mercaderies 9.389 8.504 -15.654
Marge comercial brut 506.774 550.235 614.202
Marge comercial brut sobre vendes (%) 26,1 27,3 27,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor