Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.025 1.160 1.095
Nombre d'establiments 1.186 1.367 1.259
Persones ocupades 7.195 8.385 8.654
Ingressos d'explotació 5.392.826 6.629.038 5.948.832
Volum de negoci 5.341.720 6.556.836 5.904.116
Treballs realitzats per a l'actiu 1.373 1.490 78
Subvencions a l'explotació 689 872 252
Resta d'ingressos d'explotació 49.044 69.840 44.386
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 26.200 42.658 41.550
Variació existències productes acabats i en curs 3.104 7.609 9.772
Despeses d'explotació 5.126.986 6.258.966 5.671.296
Consum de mercaderies 4.121.753 5.062.433 4.498.119
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.634 77.772 59.168
Treballs realitzats per altres empreses 33.353 45.981 47.077
Despeses de personal 391.367 444.779 440.152
Sous i salaris 319.618 360.373 354.946
Càrregues socials i altres despeses de personal 71.749 84.406 85.206
Despeses en serveis exteriors 475.831 575.607 548.060
Dotacions per a amortitzacions 38.989 60.492 53.469
Resta de despeses d'explotació 18.058 -8.098 25.251
Inversió bruta en actius materials 41.439 96.285 64.970
Inversió bruta en actius intangibles 5.830 5.474 9.994
Resultat de l'exercici 195.964 752.848 200.023
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.341.720 6.556.836 5.904.116
Vendes a Espanya 4.318.513 5.268.823 4.934.085
Vendes a la resta de la Unió Europea 640.032 676.984 538.270
Vendes a la resta del món 383.174 611.029 431.786
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 7.195 8.385 8.654
Persones assalariades 6.812 8.076 8.128
Persones no assalariades 383 310 525
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.647 7.850 7.857
Hores treballades pel personal assalariat .. 14.332 14.086
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.341.720 6.556.836 5.904.116
Variació existències productes acabats i en curs 3.104 7.609 9.772
Treballs realitzats per a l'actiu 1.373 1.490 78
Ingressos accessoris i altres de gestió 47.308 61.452 41.807
Consum de mercaderies 4.121.753 5.062.433 4.498.119
Treballs realitzats per altres empreses 33.353 45.981 47.077
Valor de la producció 1.238.400 1.518.972 1.410.576
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.634 77.772 59.168
Despeses en serveis exteriors 475.831 575.607 548.060
Valor afegit brut a preus de mercat 714.934 865.593 803.348
Impostos sobre la producció i els productes 6.814 10.754 7.046
Subvencions a l'explotació 689 872 252
Valor afegit brut a cost de factors 708.809 855.711 796.554
Despeses de personal 391.367 444.779 440.152
Excedent brut d'explotació 317.442 410.932 356.402
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 98.520 102.049 92.045
Despeses de personal per assalariat 57.454 55.077 54.150
Taxa de valor afegit 57,2 56,3 56,5
Taxa de despeses de personal 55,2 52,0 55,3
Taxa bruta d'explotació 5,9 6,3 6,0
Taxa de salarització 94,7 96,3 93,9
Taxa d'inversió 6,7 11,9 9,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 38,4 41,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.341.720 6.556.836 5.904.116
Vendes a l'engròs i al detall 5.336.554 6.530.256 5.885.743
Volum de negoci per altres conceptes 5.165 26.580 18.373
Consum de mercaderies 4.121.753 5.062.433 4.498.119
Compres de mercaderies 4.148.377 5.100.957 4.533.553
Variació d'existències de mercaderies 26.624 38.524 35.434
Marge comercial brut 1.214.802 1.467.823 1.387.623
Marge comercial brut sobre vendes (%) 22,8 22,5 23,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor