Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.213 2.360 2.114
Nombre d'establiments 2.575 2.661 2.573
Persones ocupades 34.356 42.398 40.398
Ingressos d'explotació 3.281.648 4.012.002 4.017.604
Volum de negoci 3.183.107 3.912.515 3.899.194
Treballs realitzats per a l'actiu 1.908 974 774
Subvencions a l'explotació 4.302 2.137 2.838
Resta d'ingressos d'explotació 92.331 96.376 114.799
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -182 -1.175 4.171
Variació existències productes acabats i en curs -1.583 -898 -38
Despeses d'explotació 2.937.631 3.489.532 3.454.327
Consum de mercaderies 32.702 30.053 36.304
Consum de primeres matèries i altres proveïments 344.434 468.221 408.934
Treballs realitzats per altres empreses 112.745 207.875 158.577
Despeses de personal 939.437 1.099.505 1.069.322
Sous i salaris 724.061 844.709 824.184
Càrregues socials i altres despeses de personal 215.376 254.795 245.138
Despeses en serveis exteriors 1.170.166 1.337.117 1.452.721
Dotacions per a amortitzacions 282.150 265.177 267.194
Resta de despeses d'explotació 55.997 81.586 61.276
Inversió bruta en actius materials 167.305 303.327 363.518
Inversió bruta en actius intangibles 2.382 8.996 15.828
Resultat de l'exercici 225.367 290.862 395.085
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.183.107 3.912.515 3.899.194
Vendes a Espanya 2.548.740 3.021.169 3.133.428
Vendes a la resta de la Unió Europea 445.945 658.402 543.282
Vendes a la resta del món 188.422 232.944 222.483
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 34.356 42.398 40.398
Persones assalariades 33.613 41.423 39.471
Persones no assalariades 743 975 927
Personal assalariat equivalent a jornada completa 31.973 39.172 37.214
Hores treballades pel personal assalariat .. 73.384 69.701
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.183.107 3.912.515 3.899.194
Variació existències productes acabats i en curs -1.583 -898 -38
Treballs realitzats per a l'actiu 1.908 974 774
Ingressos accessoris i altres de gestió 86.989 95.319 114.023
Consum de mercaderies 32.702 30.053 36.304
Treballs realitzats per altres empreses 112.745 207.875 158.577
Valor de la producció 3.124.974 3.769.981 3.819.071
Consum de primeres matèries i altres proveïments 344.434 468.221 408.934
Despeses en serveis exteriors 1.170.166 1.337.117 1.452.721
Valor afegit brut a preus de mercat 1.610.373 1.964.644 1.957.417
Impostos sobre la producció i els productes 71.149 72.573 72.961
Subvencions a l'explotació 4.302 2.137 2.838
Valor afegit brut a cost de factors 1.543.526 1.894.208 1.887.294
Despeses de personal 939.437 1.099.505 1.069.322
Excedent brut d'explotació 604.090 794.704 817.972
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 44.928 44.677 46.718
Despeses de personal per assalariat 27.949 26.543 27.091
Taxa de valor afegit 49,4 50,2 49,4
Taxa de despeses de personal 60,9 58,0 56,7
Taxa bruta d'explotació 19,0 20,3 21,0
Taxa de salarització 97,8 97,7 97,7
Taxa d'inversió 11,0 16,5 20,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 53,2 54,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor