Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.945 2.217 2.321
Nombre d'establiments 2.062 2.240 2.403
Persones ocupades 7.092 7.328 7.749
Ingressos d'explotació 315.890 304.871 332.824
Volum de negoci 251.888 241.724 266.819
Treballs realitzats per a l'actiu 208 -66 6
Subvencions a l'explotació 56.537 54.320 56.620
Resta d'ingressos d'explotació 7.256 8.893 9.379
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.015 300 11
Variació existències productes acabats i en curs 525 573 -1.135
Despeses d'explotació 287.302 274.058 308.277
Consum de mercaderies 14.625 4.459 8.617
Consum de primeres matèries i altres proveïments 51.019 41.041 57.898
Treballs realitzats per altres empreses 15.928 18.604 18.720
Despeses de personal 139.280 144.752 146.660
Sous i salaris 109.429 112.929 115.136
Càrregues socials i altres despeses de personal 29.851 31.823 31.524
Despeses en serveis exteriors 59.438 57.553 67.208
Dotacions per a amortitzacions 4.865 6.155 5.855
Resta de despeses d'explotació 2.148 1.493 3.320
Inversió bruta en actius materials 6.818 10.853 7.267
Inversió bruta en actius intangibles 419 134 83
Resultat de l'exercici 8.057 5.379 4.737
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 251.888 241.724 266.819
Vendes a Espanya 248.198 240.097 265.878
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.029 1.135 817
Vendes a la resta del món 1.662 492 125
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 7.092 7.328 7.749
Persones assalariades 5.513 5.585 5.885
Persones no assalariades 1.579 1.743 1.864
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.104 5.137 5.325
Hores treballades pel personal assalariat .. 8.768 9.036
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 251.888 241.724 266.819
Variació existències productes acabats i en curs 525 573 -1.135
Treballs realitzats per a l'actiu 208 -66 6
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.989 8.687 9.613
Consum de mercaderies 14.625 4.459 8.617
Treballs realitzats per altres empreses 15.928 18.604 18.720
Valor de la producció 229.058 227.855 247.966
Consum de primeres matèries i altres proveïments 51.019 41.041 57.898
Despeses en serveis exteriors 59.438 57.553 67.208
Valor afegit brut a preus de mercat 118.601 129.261 122.860
Impostos sobre la producció i els productes 910 1.456 1.779
Subvencions a l'explotació 56.537 54.320 56.620
Valor afegit brut a cost de factors 174.229 182.125 177.700
Despeses de personal 139.280 144.752 146.660
Excedent brut d'explotació 34.949 37.374 31.040
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 24.566 24.853 22.933
Despeses de personal per assalariat 25.263 25.919 24.923
Taxa de valor afegit 76,1 79,9 71,7
Taxa de despeses de personal 79,9 79,5 82,5
Taxa bruta d'explotació 13,9 15,5 11,6
Taxa de salarització 77,7 76,2 75,9
Taxa d'inversió 4,2 6,0 4,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 18,7 22,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor