Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.657 1.540 1.545
Nombre d'establiments 2.062 1.687 1.810
Persones ocupades 4.365 4.019 3.646
Ingressos d'explotació 404.515 339.427 352.842
Volum de negoci 404.252 334.289 352.588
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 9 479 57
Resta d'ingressos d'explotació 254 4.660 197
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 157 278 501
Variació existències productes acabats i en curs 106 519 -132
Despeses d'explotació 371.328 309.977 325.757
Consum de mercaderies 296.309 253.664 264.234
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.634 2.186 3.007
Treballs realitzats per altres empreses ~ 16 77
Despeses de personal 43.184 32.753 33.029
Sous i salaris 33.642 25.929 25.366
Càrregues socials i altres despeses de personal 9.541 6.824 7.663
Despeses en serveis exteriors 26.379 19.724 23.660
Dotacions per a amortitzacions 961 1.991 824
Resta de despeses d'explotació 860 -357 925
Inversió bruta en actius materials 1.324 7.389 2.942
Inversió bruta en actius intangibles ~ 352 18
Resultat de l'exercici 2.259 1.470 2.812
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 404.252 334.289 352.588
Vendes a Espanya 404.221 334.289 350.263
Vendes a la resta de la Unió Europea 28 ~ 1.885
Vendes a la resta del món 3 ~ 440
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.365 4.019 3.646
Persones assalariades 2.630 2.288 2.119
Persones no assalariades 1.735 1.731 1.528
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.233 1.980 1.771
Hores treballades pel personal assalariat .. 3.593 3.233
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 404.252 334.289 352.588
Variació existències productes acabats i en curs 106 519 -132
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 254 4.660 197
Consum de mercaderies 296.309 253.664 264.234
Treballs realitzats per altres empreses ~ 16 77
Valor de la producció 108.303 85.787 88.341
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.634 2.186 3.007
Despeses en serveis exteriors 26.379 19.724 23.660
Valor afegit brut a preus de mercat 78.289 63.878 61.674
Impostos sobre la producció i els productes 834 536 799
Subvencions a l'explotació 9 479 57
Valor afegit brut a cost de factors 77.464 63.821 60.931
Despeses de personal 43.184 32.753 33.029
Excedent brut d'explotació 34.281 31.068 27.903
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 17.749 15.881 16.711
Despeses de personal per assalariat 16.420 14.318 15.591
Taxa de valor afegit 71,5 74,4 69,0
Taxa de despeses de personal 55,7 51,3 54,2
Taxa bruta d'explotació 8,5 9,3 7,9
Taxa de salarització 60,3 56,9 58,1
Taxa d'inversió 1,7 12,1 4,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 69,8 83,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 404.252 334.289 352.588
Vendes a l'engròs i al detall 404.209 334.289 352.588
Volum de negoci per altres conceptes 43 ~ ~
Consum de mercaderies 296.309 253.664 264.234
Compres de mercaderies 296.449 253.935 264.735
Variació d'existències de mercaderies 140 271 501
Marge comercial brut 107.900 80.625 88.354
Marge comercial brut sobre vendes (%) 26,7 24,1 25,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor