Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.095 1.027 1.192
Nombre d'establiments 1.125 1.013 1.241
Persones ocupades 5.326 5.458 6.388
Ingressos d'explotació 407.720 479.652 579.093
Volum de negoci 392.209 464.674 557.531
Treballs realitzats per a l'actiu 8.739 7.917 9.670
Subvencions a l'explotació 3.216 3.051 5.668
Resta d'ingressos d'explotació 3.555 4.010 6.224
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -34 39 785
Variació existències productes acabats i en curs -255 186 -182
Despeses d'explotació 386.412 427.210 533.907
Consum de mercaderies 8.195 8.483 14.413
Consum de primeres matèries i altres proveïments 15.928 21.964 30.499
Treballs realitzats per altres empreses 28.617 39.568 45.776
Despeses de personal 172.893 187.803 238.560
Sous i salaris 137.246 147.841 187.208
Càrregues socials i altres despeses de personal 35.647 39.963 51.351
Despeses en serveis exteriors 133.615 136.320 169.529
Dotacions per a amortitzacions 21.853 28.346 28.064
Resta de despeses d'explotació 5.311 4.726 7.066
Inversió bruta en actius materials 9.754 6.916 7.714
Inversió bruta en actius intangibles 25.064 11.894 10.169
Resultat de l'exercici 13.591 40.476 23.332
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 392.209 464.674 557.531
Vendes a Espanya 262.541 302.992 383.329
Vendes a la resta de la Unió Europea 85.581 80.378 115.019
Vendes a la resta del món 44.088 81.304 59.184
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.326 5.458 6.388
Persones assalariades 4.537 4.798 5.607
Persones no assalariades 789 660 780
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.147 4.563 5.347
Hores treballades pel personal assalariat .. 8.147 9.496
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 392.209 464.674 557.531
Variació existències productes acabats i en curs -255 186 -182
Treballs realitzats per a l'actiu 8.739 7.917 9.670
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.492 3.869 5.713
Consum de mercaderies 8.195 8.483 14.413
Treballs realitzats per altres empreses 28.617 39.568 45.776
Valor de la producció 367.373 428.595 512.543
Consum de primeres matèries i altres proveïments 15.928 21.964 30.499
Despeses en serveis exteriors 133.615 136.320 169.529
Valor afegit brut a preus de mercat 217.831 270.311 312.515
Impostos sobre la producció i els productes 528 813 1.226
Subvencions a l'explotació 3.216 3.051 5.668
Valor afegit brut a cost de factors 220.519 272.549 316.956
Despeses de personal 172.893 187.803 238.560
Excedent brut d'explotació 47.626 84.746 78.396
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.402 49.935 49.621
Despeses de personal per assalariat 38.106 39.139 42.545
Taxa de valor afegit 60,0 63,6 61,8
Taxa de despeses de personal 78,4 68,9 75,3
Taxa bruta d'explotació 12,1 18,2 14,1
Taxa de salarització 85,2 87,9 87,8
Taxa d'inversió 15,8 6,9 5,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 43,9 42,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor