Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 6.308 8.901 8.232
Nombre d'establiments 6.357 8.420 8.541
Persones ocupades 22.741 22.349 23.930
Ingressos d'explotació 3.838.327 3.613.683 3.992.982
Volum de negoci 3.796.745 3.543.626 3.914.880
Treballs realitzats per a l'actiu 4.505 3.207 2.589
Subvencions a l'explotació 1.618 1.027 12.231
Resta d'ingressos d'explotació 35.460 65.823 63.284
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 116.897 -251 800
Variació existències productes acabats i en curs -1.885 114 2.477
Despeses d'explotació 3.637.218 3.405.064 3.730.971
Consum de mercaderies 1.696.959 1.443.953 1.549.231
Consum de primeres matèries i altres proveïments 329.268 256.586 184.273
Treballs realitzats per altres empreses 336.616 362.463 513.934
Despeses de personal 699.409 588.823 691.798
Sous i salaris 568.858 472.100 557.952
Càrregues socials i altres despeses de personal 130.552 116.723 133.846
Despeses en serveis exteriors 506.905 619.928 645.184
Dotacions per a amortitzacions 30.245 46.751 78.811
Resta de despeses d'explotació 37.815 86.559 67.741
Inversió bruta en actius materials 64.782 46.992 36.172
Inversió bruta en actius intangibles 1.314.809 9.891 8.288
Resultat de l'exercici 121.228 327.751 329.725
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.796.745 3.543.626 3.914.880
Vendes a Espanya 3.114.693 2.893.014 3.044.487
Vendes a la resta de la Unió Europea 321.976 326.329 392.586
Vendes a la resta del món 360.075 324.284 477.770
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 22.741 22.349 23.930
Persones assalariades 18.291 16.305 17.875
Persones no assalariades 4.450 6.044 6.055
Personal assalariat equivalent a jornada completa 16.868 14.668 16.546
Hores treballades pel personal assalariat .. 26.243 29.399
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.796.745 3.543.626 3.914.880
Variació existències productes acabats i en curs -1.885 114 2.477
Treballs realitzats per a l'actiu 4.505 3.207 2.589
Ingressos accessoris i altres de gestió 33.608 64.218 58.533
Consum de mercaderies 1.696.959 1.443.953 1.549.231
Treballs realitzats per altres empreses 336.616 362.463 513.934
Valor de la producció 1.799.397 1.804.749 1.915.313
Consum de primeres matèries i altres proveïments 329.268 256.586 184.273
Despeses en serveis exteriors 506.905 619.928 645.184
Valor afegit brut a preus de mercat 963.224 928.235 1.085.857
Impostos sobre la producció i els productes 4.950 6.005 4.755
Subvencions a l'explotació 1.618 1.027 12.231
Valor afegit brut a cost de factors 959.892 923.257 1.093.333
Despeses de personal 699.409 588.823 691.798
Excedent brut d'explotació 260.482 334.434 401.535
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 42.210 41.312 45.689
Despeses de personal per assalariat 38.237 36.114 38.702
Taxa de valor afegit 53,3 51,2 57,1
Taxa de despeses de personal 72,9 63,8 63,3
Taxa bruta d'explotació 6,9 9,4 10,3
Taxa de salarització 80,4 73,0 74,7
Taxa d'inversió 143,7 6,2 4,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 54,3 53,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor