Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 21.279 27.025 23.585
Nombre d'establiments 22.477 26.994 25.389
Persones ocupades 49.465 57.232 52.644
Ingressos d'explotació 1.756.352 1.739.851 1.854.805
Volum de negoci 1.709.205 1.686.550 1.812.928
Treballs realitzats per a l'actiu 3.675 2.512 8.151
Subvencions a l'explotació 19.866 4.788 9.182
Resta d'ingressos d'explotació 23.606 46.000 24.545
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 37.051 -14.560 1.188
Variació existències productes acabats i en curs 1.843 3.441 1.221
Despeses d'explotació 1.522.581 1.526.850 1.560.741
Consum de mercaderies 224.599 231.017 206.218
Consum de primeres matèries i altres proveïments 122.058 119.146 169.786
Treballs realitzats per altres empreses 151.929 103.703 81.562
Despeses de personal 580.754 616.029 654.605
Sous i salaris 460.277 487.019 521.749
Càrregues socials i altres despeses de personal 120.477 129.010 132.857
Despeses en serveis exteriors 369.237 396.900 380.001
Dotacions per a amortitzacions 50.189 52.434 58.506
Resta de despeses d'explotació 23.814 7.620 10.064
Inversió bruta en actius materials 77.110 67.075 119.764
Inversió bruta en actius intangibles 8.529 4.378 9.991
Resultat de l'exercici 54.349 60.501 80.447
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.709.205 1.686.550 1.812.928
Vendes a Espanya 1.688.731 1.663.953 1.795.916
Vendes a la resta de la Unió Europea 19.360 21.507 14.504
Vendes a la resta del món 1.114 1.091 2.507
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 49.465 57.232 52.644
Persones assalariades 29.679 35.005 34.047
Persones no assalariades 19.786 22.227 18.597
Personal assalariat equivalent a jornada completa 25.569 28.371 29.004
Hores treballades pel personal assalariat .. 51.082 51.651
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.709.205 1.686.550 1.812.928
Variació existències productes acabats i en curs 1.843 3.441 1.221
Treballs realitzats per a l'actiu 3.675 2.512 8.151
Ingressos accessoris i altres de gestió 23.485 45.896 24.317
Consum de mercaderies 224.599 231.017 206.218
Treballs realitzats per altres empreses 151.929 103.703 81.562
Valor de la producció 1.361.679 1.403.678 1.558.837
Consum de primeres matèries i altres proveïments 122.058 119.146 169.786
Despeses en serveis exteriors 369.237 396.900 380.001
Valor afegit brut a preus de mercat 870.384 887.632 1.009.050
Impostos sobre la producció i els productes 8.656 9.876 13.884
Subvencions a l'explotació 19.866 4.788 9.182
Valor afegit brut a cost de factors 881.595 882.544 1.004.348
Despeses de personal 580.754 616.029 654.605
Excedent brut d'explotació 300.841 266.515 349.743
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 17.822 15.420 19.078
Despeses de personal per assalariat 19.568 17.598 19.227
Taxa de valor afegit 64,7 62,9 64,4
Taxa de despeses de personal 65,9 69,8 65,2
Taxa bruta d'explotació 17,6 15,8 19,3
Taxa de salarització 60,0 61,2 64,7
Taxa d'inversió 9,7 8,1 12,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 73,1 70,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor