Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.210 1.462 1.419
Nombre d'establiments 1.353 1.530 1.514
Persones ocupades 3.498 4.120 4.323
Ingressos d'explotació 170.666 175.654 206.271
Volum de negoci 170.020 172.952 199.648
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 268
Subvencions a l'explotació 109 72 990
Resta d'ingressos d'explotació 537 2.630 5.365
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 543 572 67
Variació existències productes acabats i en curs 190 -16 339
Despeses d'explotació 148.261 153.527 181.054
Consum de mercaderies 54.061 43.808 47.646
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.370 14.915 20.437
Treballs realitzats per altres empreses 5.279 7.990 9.886
Despeses de personal 45.356 51.450 64.116
Sous i salaris 35.367 40.466 50.804
Càrregues socials i altres despeses de personal 9.989 10.984 13.312
Despeses en serveis exteriors 26.132 31.597 34.950
Dotacions per a amortitzacions 3.491 3.195 3.441
Resta de despeses d'explotació 1.572 572 578
Inversió bruta en actius materials 10.907 10.301 10.032
Inversió bruta en actius intangibles 149 105 137
Resultat de l'exercici 4.828 3.718 3.833
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 170.020 172.952 199.648
Vendes a Espanya 164.492 172.952 197.210
Vendes a la resta de la Unió Europea 142 ~ 1.206
Vendes a la resta del món 5.386 ~ 1.233
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.498 4.120 4.323
Persones assalariades 2.322 2.734 3.177
Persones no assalariades 1.176 1.385 1.146
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.007 2.168 2.567
Hores treballades pel personal assalariat .. 3.921 4.637
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 170.020 172.952 199.648
Variació existències productes acabats i en curs 190 -16 339
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 268
Ingressos accessoris i altres de gestió 529 2.579 5.365
Consum de mercaderies 54.061 43.808 47.646
Treballs realitzats per altres empreses 5.279 7.990 9.886
Valor de la producció 111.399 123.717 148.088
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.370 14.915 20.437
Despeses en serveis exteriors 26.132 31.597 34.950
Valor afegit brut a preus de mercat 72.897 77.205 92.701
Impostos sobre la producció i els productes 477 480 663
Subvencions a l'explotació 109 72 990
Valor afegit brut a cost de factors 72.529 76.796 93.029
Despeses de personal 45.356 51.450 64.116
Excedent brut d'explotació 27.173 25.346 28.913
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 20.734 18.641 21.520
Despeses de personal per assalariat 19.534 18.816 20.182
Taxa de valor afegit 65,1 62,1 62,8
Taxa de despeses de personal 62,5 67,0 68,9
Taxa bruta d'explotació 16,0 14,7 14,5
Taxa de salarització 66,4 66,4 73,5
Taxa d'inversió 15,2 13,5 10,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 81,7 83,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor