Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 996 1.209 1.164
Nombre d'establiments 1.300 1.468 1.481
Persones ocupades 6.684 7.741 7.905
Ingressos d'explotació 1.802.419 2.193.677 2.397.404
Volum de negoci 1.768.443 2.160.149 2.350.754
Treballs realitzats per a l'actiu 1.914 1.502 2.509
Subvencions a l'explotació 210 198 192
Resta d'ingressos d'explotació 31.854 31.827 43.949
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -3.379 22.741 8.441
Variació existències productes acabats i en curs 11.645 3.650 -46
Despeses d'explotació 1.731.038 2.097.727 2.295.223
Consum de mercaderies 1.298.200 1.526.104 1.642.881
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.470 -20.459 19.338
Treballs realitzats per altres empreses 15.730 83.003 87.413
Despeses de personal 209.223 238.182 267.090
Sous i salaris 166.620 188.241 211.642
Càrregues socials i altres despeses de personal 42.603 49.941 55.448
Despeses en serveis exteriors 172.968 212.581 245.611
Dotacions per a amortitzacions 13.720 20.421 21.264
Resta de despeses d'explotació 9.728 37.895 11.626
Inversió bruta en actius materials 14.631 33.408 41.509
Inversió bruta en actius intangibles 1.234 4.259 4.552
Resultat de l'exercici 49.762 71.490 85.836
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.768.443 2.160.149 2.350.754
Vendes a Espanya 1.462.834 1.685.531 1.829.010
Vendes a la resta de la Unió Europea 233.450 323.545 339.425
Vendes a la resta del món 72.160 151.074 182.320
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.684 7.741 7.905
Persones assalariades 5.981 7.146 7.430
Persones no assalariades 703 596 475
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.844 6.718 7.090
Hores treballades pel personal assalariat .. 12.183 12.790
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.768.443 2.160.149 2.350.754
Variació existències productes acabats i en curs 11.645 3.650 -46
Treballs realitzats per a l'actiu 1.914 1.502 2.509
Ingressos accessoris i altres de gestió 31.772 31.733 44.037
Consum de mercaderies 1.298.200 1.526.104 1.642.881
Treballs realitzats per altres empreses 15.730 83.003 87.413
Valor de la producció 499.843 587.927 666.960
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.470 -20.459 19.338
Despeses en serveis exteriors 172.968 212.581 245.611
Valor afegit brut a preus de mercat 315.406 395.805 402.012
Impostos sobre la producció i els productes 3.598 4.811 3.807
Subvencions a l'explotació 210 198 192
Valor afegit brut a cost de factors 312.018 391.192 398.396
Despeses de personal 209.223 238.182 267.090
Excedent brut d'explotació 102.795 153.010 131.306
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 46.680 50.533 50.400
Despeses de personal per assalariat 34.980 33.332 35.948
Taxa de valor afegit 62,4 66,5 59,7
Taxa de despeses de personal 67,1 60,9 67,0
Taxa bruta d'explotació 5,8 7,1 5,6
Taxa de salarització 89,5 92,3 94,0
Taxa d'inversió 5,1 9,6 11,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 18,0 18,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.768.443 2.160.149 2.350.754
Vendes a l'engròs i al detall 1.716.401 2.105.751 2.254.076
Volum de negoci per altres conceptes 52.042 54.399 96.679
Consum de mercaderies 1.298.200 1.526.104 1.642.881
Compres de mercaderies 1.296.319 1.548.939 1.650.192
Variació d'existències de mercaderies -1.881 22.835 7.311
Marge comercial brut 418.201 579.647 611.195
Marge comercial brut sobre vendes (%) 24,4 27,5 27,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor