Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 473 591 567
Nombre d'establiments 620 783 809
Persones ocupades 2.149 2.156 2.342
Ingressos d'explotació 915.095 998.466 1.075.100
Volum de negoci 877.477 957.227 1.036.969
Treballs realitzats per a l'actiu 31 ~ 766
Subvencions a l'explotació 3.536 7.216 6.791
Resta d'ingressos d'explotació 34.050 34.022 30.573
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.983 9.642 -11.571
Variació existències productes acabats i en curs -89 999 892
Despeses d'explotació 766.758 868.925 955.299
Consum de mercaderies 109.286 62.426 13.768
Consum de primeres matèries i altres proveïments 45.734 154.441 195.469
Treballs realitzats per altres empreses 13.378 12.709 15.879
Despeses de personal 67.155 66.021 71.769
Sous i salaris 52.248 51.067 55.533
Càrregues socials i altres despeses de personal 14.906 14.954 16.235
Despeses en serveis exteriors 253.102 279.148 319.100
Dotacions per a amortitzacions 287.450 318.690 341.040
Resta de despeses d'explotació -9.345 -24.510 -1.726
Inversió bruta en actius materials 541.933 605.759 246.568
Inversió bruta en actius intangibles 3.558 1.800 1.582
Resultat de l'exercici 77.829 71.027 62.931
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 877.477 957.227 1.036.969
Vendes a Espanya 794.087 908.575 958.411
Vendes a la resta de la Unió Europea 77.759 44.341 73.648
Vendes a la resta del món 5.630 4.310 4.917
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.149 2.156 2.342
Persones assalariades 1.887 1.810 1.982
Persones no assalariades 262 347 360
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.785 1.730 1.884
Hores treballades pel personal assalariat .. 3.174 3.397
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 877.477 957.227 1.036.969
Variació existències productes acabats i en curs -89 999 892
Treballs realitzats per a l'actiu 31 ~ 766
Ingressos accessoris i altres de gestió 33.808 33.217 30.222
Consum de mercaderies 109.286 62.426 13.768
Treballs realitzats per altres empreses 13.378 12.709 15.879
Valor de la producció 788.564 916.308 1.039.202
Consum de primeres matèries i altres proveïments 45.734 154.441 195.469
Despeses en serveis exteriors 253.102 279.148 319.100
Valor afegit brut a preus de mercat 489.729 482.719 524.633
Impostos sobre la producció i els productes 6.377 7.681 5.718
Subvencions a l'explotació 3.536 7.216 6.791
Valor afegit brut a cost de factors 486.888 482.254 525.706
Despeses de personal 67.155 66.021 71.769
Excedent brut d'explotació 419.733 416.233 453.938
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 226.603 223.654 224.504
Despeses de personal per assalariat 35.593 36.482 36.210
Taxa de valor afegit 61,7 52,6 50,6
Taxa de despeses de personal 13,8 13,7 13,7
Taxa bruta d'explotació 47,8 43,5 43,8
Taxa de salarització 87,8 83,9 84,6
Taxa d'inversió 112,0 126,0 47,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 41,9 40,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor