Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 104 105 120
Nombre d'establiments 167 154 144
Persones ocupades 15.561 17.659 18.353
Ingressos d'explotació 738.450 726.090 812.333
Volum de negoci 714.570 705.176 790.834
Treballs realitzats per a l'actiu 523 503 2.567
Subvencions a l'explotació 3.676 3.607 1.265
Resta d'ingressos d'explotació 19.682 16.804 17.667
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 79 161 ~
Variació existències productes acabats i en curs -232 117 137
Despeses d'explotació 725.148 679.243 756.631
Consum de mercaderies 3.568 1.761 306
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.915 14.654 5.944
Treballs realitzats per altres empreses 102.811 86.215 150.613
Despeses de personal 426.074 418.055 439.559
Sous i salaris 329.085 322.887 337.001
Càrregues socials i altres despeses de personal 96.989 95.168 102.559
Despeses en serveis exteriors 161.555 134.070 134.008
Dotacions per a amortitzacions 19.694 19.502 21.091
Resta de despeses d'explotació 8.530 4.986 5.109
Inversió bruta en actius materials 17.709 28.908 26.377
Inversió bruta en actius intangibles 31.727 12.089 27.985
Resultat de l'exercici 19.480 33.166 33.359
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 714.570 705.176 790.834
Vendes a Espanya 544.762 601.320 654.930
Vendes a la resta de la Unió Europea 155.522 91.374 124.976
Vendes a la resta del món 14.286 12.482 10.927
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 15.561 17.659 18.353
Persones assalariades 15.550 17.647 18.333
Persones no assalariades 11 13 20
Personal assalariat equivalent a jornada completa 13.234 14.940 15.364
Hores treballades pel personal assalariat .. 26.202 26.742
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 714.570 705.176 790.834
Variació existències productes acabats i en curs -232 117 137
Treballs realitzats per a l'actiu 523 503 2.567
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.891 16.690 17.322
Consum de mercaderies 3.568 1.761 306
Treballs realitzats per altres empreses 102.811 86.215 150.613
Valor de la producció 627.371 634.510 659.942
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.915 14.654 5.944
Despeses en serveis exteriors 161.555 134.070 134.008
Valor afegit brut a preus de mercat 462.901 485.786 519.989
Impostos sobre la producció i els productes 1.967 742 821
Subvencions a l'explotació 3.676 3.607 1.265
Valor afegit brut a cost de factors 464.610 488.651 520.433
Despeses de personal 426.074 418.055 439.559
Excedent brut d'explotació 38.536 70.597 80.874
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 29.858 27.671 28.357
Despeses de personal per assalariat 27.401 23.690 23.977
Taxa de valor afegit 74,1 77,0 78,9
Taxa de despeses de personal 91,7 85,6 84,5
Taxa bruta d'explotació 5,4 10,0 10,2
Taxa de salarització 99,9 99,9 99,9
Taxa d'inversió 10,6 8,4 10,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,1 62,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor