Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 5.732 7.244 6.765
Nombre d'establiments 9.362 10.287 10.211
Persones ocupades 71.761 78.149 80.342
Ingressos d'explotació 13.719.838 14.707.384 15.205.557
Volum de negoci 13.297.859 14.253.695 14.672.301
Treballs realitzats per a l'actiu 13.464 13.977 14.657
Subvencions a l'explotació 4.662 4.537 3.765
Resta d'ingressos d'explotació 403.853 435.176 514.835
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 51.330 56.002 18.213
Variació existències productes acabats i en curs 7.168 1.224 -4.467
Despeses d'explotació 13.332.491 14.304.014 14.856.251
Consum de mercaderies 9.989.715 10.813.141 11.117.205
Consum de primeres matèries i altres proveïments 32.129 31.634 43.742
Treballs realitzats per altres empreses 25.013 27.416 28.164
Despeses de personal 1.581.286 1.672.255 1.747.762
Sous i salaris 1.233.712 1.249.147 1.346.265
Càrregues socials i altres despeses de personal 347.574 423.108 401.497
Despeses en serveis exteriors 1.287.515 1.350.848 1.469.173
Dotacions per a amortitzacions 290.988 324.376 351.438
Resta de despeses d'explotació 125.845 84.344 98.768
Inversió bruta en actius materials 245.374 186.002 308.384
Inversió bruta en actius intangibles 23.304 23.161 23.884
Resultat de l'exercici 253.362 220.593 253.150
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 13.297.859 14.253.695 14.672.301
Vendes a Espanya 13.141.413 14.108.309 14.466.938
Vendes a la resta de la Unió Europea 73.382 67.916 106.724
Vendes a la resta del món 83.050 77.470 98.658
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 71.761 78.149 80.342
Persones assalariades 65.401 72.148 74.064
Persones no assalariades 6.360 6.002 6.278
Personal assalariat equivalent a jornada completa 58.414 62.380 65.687
Hores treballades pel personal assalariat .. 113.175 119.503
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 13.297.859 14.253.695 14.672.301
Variació existències productes acabats i en curs 7.168 1.224 -4.467
Treballs realitzats per a l'actiu 13.464 13.977 14.657
Ingressos accessoris i altres de gestió 402.334 434.550 507.774
Consum de mercaderies 9.989.715 10.813.141 11.117.205
Treballs realitzats per altres empreses 25.013 27.416 28.164
Valor de la producció 3.706.097 3.862.889 4.044.896
Consum de primeres matèries i altres proveïments 32.129 31.634 43.742
Despeses en serveis exteriors 1.287.515 1.350.848 1.469.173
Valor afegit brut a preus de mercat 2.386.452 2.480.407 2.531.981
Impostos sobre la producció i els productes 43.188 46.174 43.635
Subvencions a l'explotació 4.662 4.537 3.765
Valor afegit brut a cost de factors 2.347.927 2.438.769 2.492.111
Despeses de personal 1.581.286 1.672.255 1.747.762
Excedent brut d'explotació 766.641 766.514 744.350
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 32.719 31.207 31.019
Despeses de personal per assalariat 24.178 23.178 23.598
Taxa de valor afegit 63,4 63,1 61,6
Taxa de despeses de personal 67,3 68,6 70,1
Taxa bruta d'explotació 5,8 5,4 5,1
Taxa de salarització 91,1 92,3 92,2
Taxa d'inversió 11,4 8,6 13,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 66,2 65,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 13.297.859 14.253.695 14.672.301
Vendes a l'engròs i al detall 13.292.759 14.249.935 14.663.253
Volum de negoci per altres conceptes 5.099 3.760 9.048
Consum de mercaderies 9.989.715 10.813.141 11.117.205
Compres de mercaderies 10.039.951 10.868.872 11.135.140
Variació d'existències de mercaderies 50.236 55.730 17.935
Marge comercial brut 3.303.045 3.436.794 3.546.048
Marge comercial brut sobre vendes (%) 24,8 24,1 24,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor