Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 937 983 1.034
Nombre d'establiments 1.021 1.102 1.159
Persones ocupades 4.185 4.349 4.292
Ingressos d'explotació 1.533.140 1.418.730 1.583.563
Volum de negoci 1.529.953 1.412.659 1.577.743
Treballs realitzats per a l'actiu 994 2.727 2.756
Subvencions a l'explotació 361 1.040 753
Resta d'ingressos d'explotació 1.832 2.304 2.311
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -5.119 2.027 -15.712
Variació existències productes acabats i en curs 8.357 773 5.059
Despeses d'explotació 1.513.182 1.394.062 1.546.792
Consum de mercaderies 1.182.702 1.064.302 1.180.221
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.085 22.772 40.667
Treballs realitzats per altres empreses 24.217 23.375 28.562
Despeses de personal 110.622 110.416 109.771
Sous i salaris 90.451 88.134 86.260
Càrregues socials i altres despeses de personal 20.172 22.283 23.512
Despeses en serveis exteriors 154.436 144.377 150.583
Dotacions per a amortitzacions 19.099 20.222 27.784
Resta de despeses d'explotació 15.019 8.600 9.204
Inversió bruta en actius materials 40.918 21.064 40.423
Inversió bruta en actius intangibles 690 748 715
Resultat de l'exercici 28.685 18.304 31.966
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.529.953 1.412.659 1.577.743
Vendes a Espanya 1.337.635 1.186.389 1.288.915
Vendes a la resta de la Unió Europea 107.917 124.542 136.053
Vendes a la resta del món 84.401 101.729 152.794
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.185 4.349 4.292
Persones assalariades 3.720 3.777 3.692
Persones no assalariades 465 572 600
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.501 3.554 3.540
Hores treballades pel personal assalariat .. 6.488 6.437
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.529.953 1.412.659 1.577.743
Variació existències productes acabats i en curs 8.357 773 5.059
Treballs realitzats per a l'actiu 994 2.727 2.756
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.883 2.300 2.311
Consum de mercaderies 1.182.702 1.064.302 1.180.221
Treballs realitzats per altres empreses 24.217 23.375 28.562
Valor de la producció 334.266 330.783 379.086
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.085 22.772 40.667
Despeses en serveis exteriors 154.436 144.377 150.583
Valor afegit brut a preus de mercat 172.745 163.634 187.836
Impostos sobre la producció i els productes 5.487 3.032 2.386
Subvencions a l'explotació 361 1.040 753
Valor afegit brut a cost de factors 167.619 161.642 186.202
Despeses de personal 110.622 110.416 109.771
Excedent brut d'explotació 56.997 51.226 76.431
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 40.056 37.166 43.381
Despeses de personal per assalariat 29.739 29.231 29.730
Taxa de valor afegit 50,1 48,9 49,1
Taxa de despeses de personal 66,0 68,3 59,0
Taxa bruta d'explotació 3,7 3,6 4,8
Taxa de salarització 88,9 86,9 86,0
Taxa d'inversió 24,8 13,5 22,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 21,2 15,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.529.953 1.412.659 1.577.743
Vendes a l'engròs i al detall 1.529.953 1.409.337 1.574.366
Volum de negoci per altres conceptes ~ 3.322 3.377
Consum de mercaderies 1.182.702 1.064.302 1.180.221
Compres de mercaderies 1.176.154 1.066.305 1.164.695
Variació d'existències de mercaderies -6.549 2.004 -15.526
Marge comercial brut 347.250 345.036 394.145
Marge comercial brut sobre vendes (%) 22,7 24,5 25,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor