Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.553 2.409 2.498
Nombre d'establiments 1.698 2.547 2.643
Persones ocupades 6.317 8.888 8.813
Ingressos d'explotació 1.326.511 1.778.016 1.922.345
Volum de negoci 1.282.082 1.723.338 1.862.534
Treballs realitzats per a l'actiu 3.258 9.568 12.767
Subvencions a l'explotació 547 236 144
Resta d'ingressos d'explotació 40.623 44.874 46.900
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 13.627 17.401 23.850
Variació existències productes acabats i en curs 412 629 2.090
Despeses d'explotació 1.291.876 1.749.726 1.849.544
Consum de mercaderies 847.261 1.095.201 1.166.693
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.581 13.040 9.518
Treballs realitzats per altres empreses 7.751 12.422 20.066
Despeses de personal 157.291 234.427 213.984
Sous i salaris 125.080 170.283 168.368
Càrregues socials i altres despeses de personal 32.212 64.144 45.616
Despeses en serveis exteriors 234.149 336.724 396.820
Dotacions per a amortitzacions 27.008 33.984 36.177
Resta de despeses d'explotació 11.834 23.929 6.285
Inversió bruta en actius materials 26.416 33.033 43.958
Inversió bruta en actius intangibles 5.107 17.880 24.310
Resultat de l'exercici 20.082 477 42.681
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.282.082 1.723.338 1.862.534
Vendes a Espanya 1.169.494 1.502.694 1.595.789
Vendes a la resta de la Unió Europea 86.657 181.186 191.090
Vendes a la resta del món 25.932 39.457 75.655
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.317 8.888 8.813
Persones assalariades 5.196 7.202 6.988
Persones no assalariades 1.121 1.685 1.824
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.811 6.440 6.321
Hores treballades pel personal assalariat .. 11.684 11.525
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.282.082 1.723.338 1.862.534
Variació existències productes acabats i en curs 412 629 2.090
Treballs realitzats per a l'actiu 3.258 9.568 12.767
Ingressos accessoris i altres de gestió 40.551 43.943 46.510
Consum de mercaderies 847.261 1.095.201 1.166.693
Treballs realitzats per altres empreses 7.751 12.422 20.066
Valor de la producció 471.291 669.854 737.142
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.581 13.040 9.518
Despeses en serveis exteriors 234.149 336.724 396.820
Valor afegit brut a preus de mercat 230.560 320.090 330.804
Impostos sobre la producció i els productes 1.890 2.457 2.217
Subvencions a l'explotació 547 236 144
Valor afegit brut a cost de factors 229.218 317.869 328.731
Despeses de personal 157.291 234.427 213.984
Excedent brut d'explotació 71.927 83.442 114.746
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 36.285 35.765 37.302
Despeses de personal per assalariat 30.273 32.548 30.620
Taxa de valor afegit 48,6 47,5 44,6
Taxa de despeses de personal 68,6 73,7 65,1
Taxa bruta d'explotació 5,6 4,8 6,2
Taxa de salarització 82,2 81,0 79,3
Taxa d'inversió 13,8 16,0 20,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 47,2 48,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.282.082 1.723.338 1.862.534
Vendes a l'engròs i al detall 1.276.530 1.713.274 1.859.496
Volum de negoci per altres conceptes 5.552 10.063 3.039
Consum de mercaderies 847.261 1.095.201 1.166.693
Compres de mercaderies 860.455 1.112.314 1.190.236
Variació d'existències de mercaderies 13.194 17.113 23.543
Marge comercial brut 429.269 618.074 692.803
Marge comercial brut sobre vendes (%) 33,6 36,1 37,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor