Saltar al contingut principal

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques

Índex de taules: Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques

Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 17.561 19.811 19.776
Nombre d'establiments 17.973 19.239 20.216
Persones ocupades 46.721 47.548 50.145
Ingressos d'explotació 3.628.703 4.177.693 4.223.958
Volum de negoci 3.269.832 3.809.339 4.090.001
Treballs realitzats per a l'actiu 33.409 28.893 43.501
Subvencions a l'explotació 301.855 316.362 47.933
Resta d'ingressos d'explotació 23.608 23.099 42.523
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 11.186 338 -1.796
Variació existències productes acabats i en curs 42.603 23.176 16.914
Despeses d'explotació 3.037.568 3.513.348 3.642.913
Consum de mercaderies 46.514 109.502 97.564
Consum de primeres matèries i altres proveïments 328.571 461.456 473.201
Treballs realitzats per altres empreses 609.185 597.747 785.789
Despeses de personal 1.190.293 1.258.186 1.282.986
Sous i salaris 931.930 994.388 1.003.244
Càrregues socials i altres despeses de personal 258.362 263.798 279.742
Despeses en serveis exteriors 721.692 894.961 882.230
Dotacions per a amortitzacions 117.131 164.101 86.138
Resta de despeses d'explotació 24.183 27.395 35.006
Inversió bruta en actius materials 179.949 90.545 71.575
Inversió bruta en actius intangibles 23.344 42.078 144.115
Resultat de l'exercici 110.715 148.929 227.880
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.269.832 3.809.339 4.090.001
Vendes a Espanya 2.518.130 3.065.208 3.143.423
Vendes a la resta de la Unió Europea 340.647 376.881 450.910
Vendes a la resta del món 411.054 367.249 495.669
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 46.721 47.548 50.145
Persones assalariades 31.322 32.266 34.135
Persones no assalariades 15.399 15.282 16.010
Personal assalariat equivalent a jornada completa 29.600 30.537 32.279
Hores treballades pel personal assalariat .. 54.421 57.524
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.269.832 3.809.339 4.090.001
Variació existències productes acabats i en curs 42.603 23.176 16.914
Treballs realitzats per a l'actiu 33.409 28.893 43.501
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.489 21.912 39.541
Consum de mercaderies 46.514 109.502 97.564
Treballs realitzats per altres empreses 609.185 597.747 785.789
Valor de la producció 2.710.634 3.176.071 3.306.604
Consum de primeres matèries i altres proveïments 328.571 461.456 473.201
Despeses en serveis exteriors 721.692 894.961 882.230
Valor afegit brut a preus de mercat 1.660.371 1.819.654 1.951.173
Impostos sobre la producció i els productes 14.733 13.204 22.631
Subvencions a l'explotació 301.855 316.362 47.933
Valor afegit brut a cost de factors 1.947.492 2.122.813 1.976.475
Despeses de personal 1.190.293 1.258.186 1.282.986
Excedent brut d'explotació 757.199 864.626 693.489
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.683 44.646 39.415
Despeses de personal per assalariat 38.002 38.994 37.585
Taxa de valor afegit 71,8 66,8 59,8
Taxa de despeses de personal 61,1 59,3 64,9
Taxa bruta d'explotació 23,2 22,7 17,0
Taxa de salarització 67,0 67,9 68,1
Taxa d'inversió 10,4 6,2 10,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 36,3 34,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor