Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 67.400 76.786 77.965
Nombre d'establiments 69.641 75.221 80.502
Persones ocupades 199.780 205.525 221.455
Ingressos d'explotació 18.268.165 18.502.958 19.898.560
Volum de negoci 16.926.305 16.957.707 18.510.846
Treballs realitzats per a l'actiu 150.786 124.525 196.100
Subvencions a l'explotació 825.897 828.640 623.541
Resta d'ingressos d'explotació 365.178 592.086 568.073
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 133.517 6.746 -7.776
Variació existències productes acabats i en curs 40.926 34.419 30.193
Despeses d'explotació 19.143.729 16.373.739 17.750.809
Consum de mercaderies 1.882.673 1.766.550 1.917.736
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.099.283 1.159.323 1.180.778
Treballs realitzats per altres empreses 1.764.599 1.700.394 2.269.678
Despeses de personal 5.851.962 5.944.133 6.245.464
Sous i salaris 4.650.326 4.771.726 4.972.159
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.201.636 1.172.408 1.273.304
Despeses en serveis exteriors 4.597.601 4.829.067 5.073.939
Dotacions per a amortitzacions 471.208 565.384 533.223
Resta de despeses d'explotació 3.476.402 408.887 529.992
Inversió bruta en actius materials 550.029 455.549 498.392
Inversió bruta en actius intangibles 1.525.910 263.681 394.564
Resultat de l'exercici 2.702.244 2.674.417 399.364
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 16.926.305 16.957.707 18.510.846
Vendes a Espanya 14.301.281 14.509.554 15.197.168
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.430.920 1.358.465 1.743.864
Vendes a la resta del món 1.194.009 1.089.688 1.569.824
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 199.780 205.525 221.455
Persones assalariades 145.699 146.683 157.370
Persones no assalariades 54.081 58.842 64.084
Personal assalariat equivalent a jornada completa 135.632 134.034 144.960
Hores treballades pel personal assalariat .. 237.006 254.864
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 16.926.305 16.957.707 18.510.846
Variació existències productes acabats i en curs 40.926 34.419 30.193
Treballs realitzats per a l'actiu 150.786 124.525 196.100
Ingressos accessoris i altres de gestió 341.232 556.728 557.772
Consum de mercaderies 1.882.673 1.766.550 1.917.736
Treballs realitzats per altres empreses 1.764.599 1.700.394 2.269.678
Valor de la producció 13.811.977 14.206.436 15.107.497
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.099.283 1.159.323 1.180.778
Despeses en serveis exteriors 4.597.601 4.829.067 5.073.939
Valor afegit brut a preus de mercat 8.115.092 8.218.045 8.852.781
Impostos sobre la producció i els productes 61.331 71.512 79.606
Subvencions a l'explotació 825.897 828.640 623.541
Valor afegit brut a cost de factors 8.879.657 8.975.173 9.396.715
Despeses de personal 5.851.962 5.944.133 6.245.464
Excedent brut d'explotació 3.027.695 3.031.040 3.151.252
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 44.447 43.669 42.432
Despeses de personal per assalariat 40.165 40.524 39.686
Taxa de valor afegit 64,3 63,2 62,2
Taxa de despeses de personal 65,9 66,2 66,5
Taxa bruta d'explotació 17,9 17,9 17,0
Taxa de salarització 72,9 71,4 71,1
Taxa d'inversió 23,4 8,0 9,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 55,9 54,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor