Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 209 236 211
Nombre d'establiments 265 265 242
Persones ocupades 4.908 4.959 5.078
Ingressos d'explotació 486.744 489.506 471.053
Volum de negoci 180.703 207.633 193.219
Treballs realitzats per a l'actiu 267 548 547
Subvencions a l'explotació 295.054 272.723 270.387
Resta d'ingressos d'explotació 10.719 8.603 6.899
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9 4 23
Variació existències productes acabats i en curs -6.318 -3.297 -1.600
Despeses d'explotació 551.936 550.011 539.308
Consum de mercaderies 2.709 11.771 3.344
Consum de primeres matèries i altres proveïments 73.463 65.305 68.709
Treballs realitzats per altres empreses 27.272 28.431 27.481
Despeses de personal 270.605 268.421 271.085
Sous i salaris 215.019 213.018 213.086
Càrregues socials i altres despeses de personal 55.586 55.403 57.999
Despeses en serveis exteriors 153.613 145.746 139.845
Dotacions per a amortitzacions 20.189 23.069 25.009
Resta de despeses d'explotació 4.085 7.268 3.834
Inversió bruta en actius materials 4.970 5.629 11.023
Inversió bruta en actius intangibles 12.023 5.900 12.026
Resultat de l'exercici -31.523 -24.677 -22.871
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 180.703 207.633 193.219
Vendes a Espanya 162.858 186.822 180.092
Vendes a la resta de la Unió Europea 7.796 12.975 11.908
Vendes a la resta del món 10.049 7.836 1.219
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.908 4.959 5.078
Persones assalariades 4.736 4.843 4.946
Persones no assalariades 173 117 132
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.603 4.688 4.765
Hores treballades pel personal assalariat .. 7.846 7.957
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 180.703 207.633 193.219
Variació existències productes acabats i en curs -6.318 -3.297 -1.600
Treballs realitzats per a l'actiu 267 548 547
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.661 7.710 6.397
Consum de mercaderies 2.709 11.771 3.344
Treballs realitzats per altres empreses 27.272 28.431 27.481
Valor de la producció 150.332 172.392 167.739
Consum de primeres matèries i altres proveïments 73.463 65.305 68.709
Despeses en serveis exteriors 153.613 145.746 139.845
Valor afegit brut a preus de mercat -76.743 -38.659 -40.816
Impostos sobre la producció i els productes 1.647 1.748 1.600
Subvencions a l'explotació 295.054 272.723 270.387
Valor afegit brut a cost de factors 216.664 232.316 227.972
Despeses de personal 270.605 268.421 271.085
Excedent brut d'explotació -53.942 -36.105 -43.113
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 44.141 46.844 44.893
Despeses de personal per assalariat 57.140 55.427 54.811
Taxa de valor afegit 144,1 134,8 135,9
Taxa de despeses de personal 124,9 115,5 118,9
Taxa bruta d'explotació -29,9 -17,4 -22,3
Taxa de salarització 96,5 97,6 97,4
Taxa d'inversió 7,8 5,0 10,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 42,1 42,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor