Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 20.318 22.098 22.140
Nombre d'establiments 20.698 21.663 22.517
Persones ocupades 51.512 53.900 55.695
Ingressos d'explotació 5.931.657 6.437.887 6.450.657
Volum de negoci 5.839.489 6.340.791 6.371.913
Treballs realitzats per a l'actiu 3.260 13.149 4.359
Subvencions a l'explotació 9.352 7.760 7.653
Resta d'ingressos d'explotació 79.556 76.187 66.732
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 550 9.319 6.526
Variació existències productes acabats i en curs -2.020 -166 1.222
Despeses d'explotació 4.937.382 5.514.700 5.457.967
Consum de mercaderies 12.493 23.766 52.941
Consum de primeres matèries i altres proveïments 884.714 1.026.238 830.206
Treballs realitzats per altres empreses 1.824.261 2.030.795 1.913.951
Despeses de personal 1.074.103 1.099.182 1.193.285
Sous i salaris 844.347 846.326 936.755
Càrregues socials i altres despeses de personal 229.756 252.855 256.530
Despeses en serveis exteriors 945.260 1.145.070 1.233.028
Dotacions per a amortitzacions 181.678 176.280 214.421
Resta de despeses d'explotació 14.872 13.369 20.133
Inversió bruta en actius materials 370.427 281.760 259.608
Inversió bruta en actius intangibles 2.729 4.907 4.780
Resultat de l'exercici 604.545 187.831 231.521
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.839.489 6.340.791 6.371.913
Vendes a Espanya 5.142.340 5.484.628 5.405.365
Vendes a la resta de la Unió Europea 628.076 767.669 862.035
Vendes a la resta del món 69.073 88.494 104.513
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 51.512 53.900 55.695
Persones assalariades 32.904 35.139 37.699
Persones no assalariades 18.608 18.761 17.996
Personal assalariat equivalent a jornada completa 30.998 31.265 33.975
Hores treballades pel personal assalariat .. 56.339 61.566
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.839.489 6.340.791 6.371.913
Variació existències productes acabats i en curs -2.020 -166 1.222
Treballs realitzats per a l'actiu 3.260 13.149 4.359
Ingressos accessoris i altres de gestió 80.050 76.093 66.538
Consum de mercaderies 12.493 23.766 52.941
Treballs realitzats per altres empreses 1.824.261 2.030.795 1.913.951
Valor de la producció 4.084.025 4.375.304 4.477.139
Consum de primeres matèries i altres proveïments 884.714 1.026.238 830.206
Despeses en serveis exteriors 945.260 1.145.070 1.233.028
Valor afegit brut a preus de mercat 2.254.050 2.203.997 2.413.905
Impostos sobre la producció i els productes 24.305 25.806 32.829
Subvencions a l'explotació 9.352 7.760 7.653
Valor afegit brut a cost de factors 2.239.097 2.185.951 2.388.728
Despeses de personal 1.074.103 1.099.182 1.193.285
Excedent brut d'explotació 1.164.994 1.086.769 1.195.443
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 43.468 40.556 42.889
Despeses de personal per assalariat 32.643 31.281 31.653
Taxa de valor afegit 54,8 50,0 53,4
Taxa de despeses de personal 48,0 50,3 50,0
Taxa bruta d'explotació 20,0 17,1 18,8
Taxa de salarització 63,9 65,2 67,7
Taxa d'inversió 16,7 13,1 11,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 12,4 14,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor