Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.127 2.568 2.398
Nombre d'establiments 2.596 2.867 2.831
Persones ocupades 14.637 16.198 16.369
Ingressos d'explotació 9.950.939 11.648.232 13.047.470
Volum de negoci 9.570.375 11.238.278 12.605.117
Treballs realitzats per a l'actiu 1.447 1.065 303
Subvencions a l'explotació 2.045 4.196 4.466
Resta d'ingressos d'explotació 377.072 404.693 437.585
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 218.690 214.238 409.100
Variació existències productes acabats i en curs 10.253 -83.557 8.506
Despeses d'explotació 9.837.166 11.366.128 12.861.676
Consum de mercaderies 8.088.321 9.253.717 10.688.598
Consum de primeres matèries i altres proveïments 96.800 186.942 80.699
Treballs realitzats per altres empreses 76.532 77.001 83.907
Despeses de personal 520.905 559.218 603.860
Sous i salaris 404.160 435.819 469.897
Càrregues socials i altres despeses de personal 116.745 123.399 133.963
Despeses en serveis exteriors 712.566 897.307 995.220
Dotacions per a amortitzacions 40.863 47.967 50.970
Resta de despeses d'explotació 301.179 343.976 358.421
Inversió bruta en actius materials 99.703 83.777 120.914
Inversió bruta en actius intangibles 1.410 2.667 1.268
Resultat de l'exercici 59.604 152.421 128.165
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 9.570.375 11.238.278 12.605.117
Vendes a Espanya 9.328.441 10.934.792 12.199.477
Vendes a la resta de la Unió Europea 224.249 280.450 380.844
Vendes a la resta del món 17.708 23.036 24.746
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 14.637 16.198 16.369
Persones assalariades 13.478 14.823 15.001
Persones no assalariades 1.159 1.374 1.368
Personal assalariat equivalent a jornada completa 13.131 14.003 14.378
Hores treballades pel personal assalariat .. 25.389 25.925
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 9.570.375 11.238.278 12.605.117
Variació existències productes acabats i en curs 10.253 -83.557 8.506
Treballs realitzats per a l'actiu 1.447 1.065 303
Ingressos accessoris i altres de gestió 375.826 404.098 437.185
Consum de mercaderies 8.088.321 9.253.717 10.688.598
Treballs realitzats per altres empreses 76.532 77.001 83.907
Valor de la producció 1.793.048 2.229.166 2.278.604
Consum de primeres matèries i altres proveïments 96.800 186.942 80.699
Despeses en serveis exteriors 712.566 897.307 995.220
Valor afegit brut a preus de mercat 983.683 1.144.917 1.202.685
Impostos sobre la producció i els productes 15.028 18.300 17.979
Subvencions a l'explotació 2.045 4.196 4.466
Valor afegit brut a cost de factors 970.699 1.130.813 1.189.171
Despeses de personal 520.905 559.218 603.860
Excedent brut d'explotació 449.794 571.595 585.311
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 66.319 69.813 72.650
Despeses de personal per assalariat 38.650 37.725 40.256
Taxa de valor afegit 54,1 50,7 52,2
Taxa de despeses de personal 53,7 49,5 50,8
Taxa bruta d'explotació 4,7 5,1 4,6
Taxa de salarització 92,1 91,5 91,6
Taxa d'inversió 10,4 7,6 10,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 20,5 19,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 9.570.375 11.238.278 12.605.117
Vendes a l'engròs i al detall 9.207.040 10.756.948 12.217.316
Volum de negoci per altres conceptes 363.335 481.330 387.801
Consum de mercaderies 8.088.321 9.253.717 10.688.598
Compres de mercaderies 8.304.368 9.466.885 11.093.102
Variació d'existències de mercaderies 216.046 213.168 404.504
Marge comercial brut 1.118.719 1.503.231 1.528.717
Marge comercial brut sobre vendes (%) 12,2 14,0 12,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor