Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 11.504 11.606 11.071
Nombre d'establiments 14.661 14.201 14.329
Persones ocupades 39.881 40.815 40.418
Ingressos d'explotació 4.213.486 4.621.865 4.422.250
Volum de negoci 4.147.761 4.568.352 4.362.192
Treballs realitzats per a l'actiu 923 1.484 3.327
Subvencions a l'explotació 3.480 2.938 4.592
Resta d'ingressos d'explotació 61.323 49.091 52.139
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.426 25.674 24.900
Variació existències productes acabats i en curs -1.162 7.507 1.723
Despeses d'explotació 4.020.961 4.410.766 4.191.756
Consum de mercaderies 2.501.711 2.885.583 2.662.076
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.513 23.745 33.571
Treballs realitzats per altres empreses 28.696 32.096 29.314
Despeses de personal 726.924 705.179 725.543
Sous i salaris 574.427 553.370 572.193
Càrregues socials i altres despeses de personal 152.497 151.810 153.351
Despeses en serveis exteriors 616.125 625.932 611.119
Dotacions per a amortitzacions 69.229 74.040 78.536
Resta de despeses d'explotació 52.764 64.191 51.596
Inversió bruta en actius materials 49.590 68.840 62.377
Inversió bruta en actius intangibles 9.089 17.106 13.191
Resultat de l'exercici 95.770 94.274 71.179
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.147.761 4.568.352 4.362.192
Vendes a Espanya 3.976.765 4.352.958 4.141.575
Vendes a la resta de la Unió Europea 91.518 92.172 112.030
Vendes a la resta del món 79.478 123.222 108.587
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 39.881 40.815 40.418
Persones assalariades 30.536 31.746 32.008
Persones no assalariades 9.345 9.070 8.410
Personal assalariat equivalent a jornada completa 27.267 25.852 26.219
Hores treballades pel personal assalariat .. 46.906 47.549
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.147.761 4.568.352 4.362.192
Variació existències productes acabats i en curs -1.162 7.507 1.723
Treballs realitzats per a l'actiu 923 1.484 3.327
Ingressos accessoris i altres de gestió 61.241 48.970 52.166
Consum de mercaderies 2.501.711 2.885.583 2.662.076
Treballs realitzats per altres empreses 28.696 32.096 29.314
Valor de la producció 1.678.356 1.708.634 1.728.019
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.513 23.745 33.571
Despeses en serveis exteriors 616.125 625.932 611.119
Valor afegit brut a preus de mercat 1.036.718 1.058.957 1.083.329
Impostos sobre la producció i els productes 13.148 13.651 17.037
Subvencions a l'explotació 3.480 2.938 4.592
Valor afegit brut a cost de factors 1.027.049 1.048.244 1.070.884
Despeses de personal 726.924 705.179 725.543
Excedent brut d'explotació 300.125 343.065 345.341
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 25.753 25.683 26.495
Despeses de personal per assalariat 23.805 22.213 22.668
Taxa de valor afegit 61,2 61,3 62,0
Taxa de despeses de personal 70,8 67,3 67,8
Taxa bruta d'explotació 7,2 7,5 7,9
Taxa de salarització 76,6 77,8 79,2
Taxa d'inversió 5,7 8,2 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,9 59,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.147.761 4.568.352 4.362.192
Vendes a l'engròs i al detall 4.133.043 4.546.910 4.330.140
Volum de negoci per altres conceptes 14.718 21.442 32.052
Consum de mercaderies 2.501.711 2.885.583 2.662.076
Compres de mercaderies 2.511.484 2.910.809 2.687.849
Variació d'existències de mercaderies 9.773 25.227 25.773
Marge comercial brut 1.631.332 1.661.327 1.668.063
Marge comercial brut sobre vendes (%) 39,5 36,5 38,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor