Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 424 450 453
Nombre d'establiments 668 591 598
Persones ocupades 5.633 5.571 6.356
Ingressos d'explotació 944.119 893.210 1.024.748
Volum de negoci 922.403 872.530 999.674
Treballs realitzats per a l'actiu 414 59 488
Subvencions a l'explotació 404 409 416
Resta d'ingressos d'explotació 20.899 20.213 24.170
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -385 1.521 524
Variació existències productes acabats i en curs 278 1.105 -557
Despeses d'explotació 834.799 794.778 873.490
Consum de mercaderies 4.868 20.244 20.869
Consum de primeres matèries i altres proveïments 56.775 58.587 23.118
Treballs realitzats per altres empreses 193.033 164.954 204.068
Despeses de personal 200.264 204.680 221.583
Sous i salaris 153.682 157.491 169.620
Càrregues socials i altres despeses de personal 46.582 47.189 51.963
Despeses en serveis exteriors 287.831 274.013 312.300
Dotacions per a amortitzacions 72.967 61.348 77.102
Resta de despeses d'explotació 19.062 10.953 14.450
Inversió bruta en actius materials 57.632 94.850 95.690
Inversió bruta en actius intangibles 2.507 3.851 2.989
Resultat de l'exercici 74.107 73.868 124.000
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 922.403 872.530 999.674
Vendes a Espanya 747.118 716.951 850.994
Vendes a la resta de la Unió Europea 128.287 120.652 97.538
Vendes a la resta del món 46.998 34.927 51.149
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.633 5.571 6.356
Persones assalariades 5.542 5.453 6.217
Persones no assalariades 90 118 140
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.262 5.269 6.027
Hores treballades pel personal assalariat .. 9.181 10.498
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 922.403 872.530 999.674
Variació existències productes acabats i en curs 278 1.105 -557
Treballs realitzats per a l'actiu 414 59 488
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.498 20.159 24.145
Consum de mercaderies 4.868 20.244 20.869
Treballs realitzats per altres empreses 193.033 164.954 204.068
Valor de la producció 745.692 708.654 798.814
Consum de primeres matèries i altres proveïments 56.775 58.587 23.118
Despeses en serveis exteriors 287.831 274.013 312.300
Valor afegit brut a preus de mercat 401.086 376.055 463.395
Impostos sobre la producció i els productes 11.430 6.963 9.634
Subvencions a l'explotació 404 409 416
Valor afegit brut a cost de factors 390.059 369.500 454.178
Despeses de personal 200.264 204.680 221.583
Excedent brut d'explotació 189.796 164.820 232.595
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 69.251 66.323 71.453
Despeses de personal per assalariat 36.135 37.533 35.643
Taxa de valor afegit 52,3 52,1 56,9
Taxa de despeses de personal 51,3 55,4 48,8
Taxa bruta d'explotació 20,6 18,9 23,3
Taxa de salarització 98,4 97,9 97,8
Taxa d'inversió 15,4 26,7 21,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 28,3 29,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor