Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.158 1.230 1.178
Nombre d'establiments 1.440 1.539 1.518
Persones ocupades 8.632 10.641 11.230
Ingressos d'explotació 1.975.039 2.676.339 2.608.884
Volum de negoci 1.952.526 2.655.106 2.590.542
Treballs realitzats per a l'actiu 224 291 260
Subvencions a l'explotació 575 974 347
Resta d'ingressos d'explotació 21.714 19.968 17.735
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.942 35.290 30.946
Variació existències productes acabats i en curs 6.709 -4.979 -3.386
Despeses d'explotació 1.933.196 2.695.845 2.550.318
Consum de mercaderies 1.344.264 1.843.562 1.774.486
Consum de primeres matèries i altres proveïments 19.546 9.411 12.306
Treballs realitzats per altres empreses 27.704 35.092 35.572
Despeses de personal 293.771 398.101 416.415
Sous i salaris 232.822 315.940 328.106
Càrregues socials i altres despeses de personal 60.949 82.161 88.309
Despeses en serveis exteriors 227.465 303.651 293.179
Dotacions per a amortitzacions 19.678 22.442 21.174
Resta de despeses d'explotació 769 83.586 -2.814
Inversió bruta en actius materials 34.814 38.208 29.116
Inversió bruta en actius intangibles 3.021 6.321 3.982
Resultat de l'exercici 41.954 -12.140 63.369
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.952.526 2.655.106 2.590.542
Vendes a Espanya 1.796.743 2.463.187 2.387.480
Vendes a la resta de la Unió Europea 105.686 129.858 133.060
Vendes a la resta del món 50.097 62.061 70.018
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 8.632 10.641 11.230
Persones assalariades 7.984 10.084 10.729
Persones no assalariades 648 557 501
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.780 9.771 10.436
Hores treballades pel personal assalariat .. 17.840 18.977
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.952.526 2.655.106 2.590.542
Variació existències productes acabats i en curs 6.709 -4.979 -3.386
Treballs realitzats per a l'actiu 224 291 260
Ingressos accessoris i altres de gestió 19.261 19.821 18.034
Consum de mercaderies 1.344.264 1.843.562 1.774.486
Treballs realitzats per altres empreses 27.704 35.092 35.572
Valor de la producció 606.752 791.586 795.391
Consum de primeres matèries i altres proveïments 19.546 9.411 12.306
Despeses en serveis exteriors 227.465 303.651 293.179
Valor afegit brut a preus de mercat 359.742 478.524 489.906
Impostos sobre la producció i els productes 5.002 7.421 5.001
Subvencions a l'explotació 575 974 347
Valor afegit brut a cost de factors 355.315 472.076 485.253
Despeses de personal 293.771 398.101 416.415
Excedent brut d'explotació 61.544 73.975 68.837
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.162 44.362 43.210
Despeses de personal per assalariat 36.796 39.477 38.813
Taxa de valor afegit 58,6 59,6 61,0
Taxa de despeses de personal 82,7 84,3 85,8
Taxa bruta d'explotació 3,2 2,8 2,7
Taxa de salarització 92,5 94,8 95,5
Taxa d'inversió 10,6 9,4 6,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 25,3 24,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.952.526 2.655.106 2.590.542
Vendes a l'engròs i al detall 1.951.016 2.654.507 2.584.402
Volum de negoci per altres conceptes 1.511 598 6.141
Consum de mercaderies 1.344.264 1.843.562 1.774.486
Compres de mercaderies 1.358.891 1.878.143 1.808.229
Variació d'existències de mercaderies 14.628 34.582 33.743
Marge comercial brut 606.752 810.946 809.916
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,1 30,5 31,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor