Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.043 1.049 1.019
Nombre d'establiments 1.117 1.113 1.134
Persones ocupades 4.311 4.366 4.207
Ingressos d'explotació 2.103.511 2.370.857 2.453.957
Volum de negoci 2.035.924 2.289.194 2.412.698
Treballs realitzats per a l'actiu 4.955 39.459 285
Subvencions a l'explotació 1.129 2.377 33
Resta d'ingressos d'explotació 61.504 39.828 40.941
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 10.813 17.348 21.853
Variació existències productes acabats i en curs 2.937 -513 -3.529
Despeses d'explotació 2.064.678 2.320.072 2.414.621
Consum de mercaderies 1.563.097 1.806.155 1.877.795
Consum de primeres matèries i altres proveïments 18.075 26.850 47.725
Treballs realitzats per altres empreses 3.851 8.828 11.500
Despeses de personal 171.586 149.292 159.129
Sous i salaris 136.246 118.718 127.574
Càrregues socials i altres despeses de personal 35.340 30.574 31.555
Despeses en serveis exteriors 279.935 302.084 331.456
Dotacions per a amortitzacions 10.133 9.889 12.701
Resta de despeses d'explotació 18.001 16.974 -25.685
Inversió bruta en actius materials 11.180 11.597 19.477
Inversió bruta en actius intangibles 4.164 3.128 4.688
Resultat de l'exercici 38.728 33.116 24.905
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.035.924 2.289.194 2.412.698
Vendes a Espanya 1.646.803 1.896.407 1.962.681
Vendes a la resta de la Unió Europea 230.239 267.357 307.807
Vendes a la resta del món 158.881 125.430 142.210
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.311 4.366 4.207
Persones assalariades 3.798 3.656 3.821
Persones no assalariades 513 710 386
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.693 3.377 3.609
Hores treballades pel personal assalariat .. 6.166 6.458
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.035.924 2.289.194 2.412.698
Variació existències productes acabats i en curs 2.937 -513 -3.529
Treballs realitzats per a l'actiu 4.955 39.459 285
Ingressos accessoris i altres de gestió 59.853 39.587 40.140
Consum de mercaderies 1.563.097 1.806.155 1.877.795
Treballs realitzats per altres empreses 3.851 8.828 11.500
Valor de la producció 536.721 552.743 560.298
Consum de primeres matèries i altres proveïments 18.075 26.850 47.725
Despeses en serveis exteriors 279.935 302.084 331.456
Valor afegit brut a preus de mercat 238.711 223.809 181.118
Impostos sobre la producció i els productes 2.933 3.987 3.562
Subvencions a l'explotació 1.129 2.377 33
Valor afegit brut a cost de factors 236.907 222.199 177.589
Despeses de personal 171.586 149.292 159.129
Excedent brut d'explotació 65.321 72.907 18.460
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 54.957 50.893 42.209
Despeses de personal per assalariat 45.178 40.833 41.647
Taxa de valor afegit 44,1 40,2 31,7
Taxa de despeses de personal 72,4 67,2 89,6
Taxa bruta d'explotació 3,2 3,2 0,8
Taxa de salarització 88,1 83,7 90,8
Taxa d'inversió 6,5 6,6 13,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 41,2 40,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.035.924 2.289.194 2.412.698
Vendes a l'engròs i al detall 2.031.326 2.288.463 2.382.734
Volum de negoci per altres conceptes 4.597 730 29.964
Consum de mercaderies 1.563.097 1.806.155 1.877.795
Compres de mercaderies 1.566.397 1.823.122 1.903.731
Variació d'existències de mercaderies 3.300 16.966 25.936
Marge comercial brut 468.229 482.308 504.939
Marge comercial brut sobre vendes (%) 23,1 21,1 21,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor