Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 797 1.339 1.054
Nombre d'establiments 803 1.241 1.071
Persones ocupades 1.575 1.857 1.618
Ingressos d'explotació 193.585 315.411 359.301
Volum de negoci 193.452 314.396 357.416
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 273 ~
Subvencions a l'explotació 52 2 6
Resta d'ingressos d'explotació 81 741 1.879
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.748 418 8.817
Variació existències productes acabats i en curs 84 835 2.492
Despeses d'explotació 176.367 314.643 338.822
Consum de mercaderies 108.853 225.368 250.175
Consum de primeres matèries i altres proveïments 998 7.411 8.538
Treballs realitzats per altres empreses 2.973 5.448 5.959
Despeses de personal 23.407 30.736 29.796
Sous i salaris 20.261 24.781 23.840
Càrregues socials i altres despeses de personal 3.145 5.954 5.956
Despeses en serveis exteriors 35.890 42.464 49.373
Dotacions per a amortitzacions 2.559 2.863 2.590
Resta de despeses d'explotació 1.687 352 -7.608
Inversió bruta en actius materials 2.133 2.931 4.940
Inversió bruta en actius intangibles 162 802 222
Resultat de l'exercici 17.478 -5.712 18.378
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 193.452 314.396 357.416
Vendes a Espanya 124.148 269.182 308.236
Vendes a la resta de la Unió Europea 37.511 41.588 25.205
Vendes a la resta del món 31.792 3.627 23.974
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.575 1.857 1.618
Persones assalariades 1.003 1.147 1.031
Persones no assalariades 572 710 587
Personal assalariat equivalent a jornada completa 969 1.052 898
Hores treballades pel personal assalariat .. 1.920 1.633
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 193.452 314.396 357.416
Variació existències productes acabats i en curs 84 835 2.492
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 273 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 81 651 1.879
Consum de mercaderies 108.853 225.368 250.175
Treballs realitzats per altres empreses 2.973 5.448 5.959
Valor de la producció 81.791 85.337 105.653
Consum de primeres matèries i altres proveïments 998 7.411 8.538
Despeses en serveis exteriors 35.890 42.464 49.373
Valor afegit brut a preus de mercat 44.903 35.462 47.742
Impostos sobre la producció i els productes 271 571 473
Subvencions a l'explotació 52 2 6
Valor afegit brut a cost de factors 44.684 34.893 47.275
Despeses de personal 23.407 30.736 29.796
Excedent brut d'explotació 21.277 4.157 17.479
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 28.373 18.792 29.225
Despeses de personal per assalariat 23.346 26.804 28.906
Taxa de valor afegit 54,6 40,9 44,7
Taxa de despeses de personal 52,4 88,1 63,0
Taxa bruta d'explotació 11,0 1,3 4,9
Taxa de salarització 63,7 61,8 63,7
Taxa d'inversió 5,1 10,7 10,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 48,2 40,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 193.452 314.396 357.416
Vendes a l'engròs i al detall 192.433 311.381 349.279
Volum de negoci per altres conceptes 1.019 3.015 8.137
Consum de mercaderies 108.853 225.368 250.175
Compres de mercaderies 110.602 225.383 258.992
Variació d'existències de mercaderies 1.748 15 8.817
Marge comercial brut 83.579 86.013 99.104
Marge comercial brut sobre vendes (%) 43,4 27,6 28,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor