Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 454 593 534
Nombre d'establiments 482 636 611
Persones ocupades 2.772 3.038 3.256
Ingressos d'explotació 838.236 1.025.651 1.215.940
Volum de negoci 827.812 1.012.655 1.199.246
Treballs realitzats per a l'actiu 41 666 ~
Subvencions a l'explotació 37 65 107
Resta d'ingressos d'explotació 10.345 12.265 16.586
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.122 1.809 12.710
Variació existències productes acabats i en curs 533 3.375 2.125
Despeses d'explotació 806.007 981.790 1.157.920
Consum de mercaderies 572.256 684.955 799.554
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.358 13.847 23.506
Treballs realitzats per altres empreses 11.474 23.972 36.014
Despeses de personal 116.315 134.852 155.373
Sous i salaris 93.420 109.274 126.585
Càrregues socials i altres despeses de personal 22.896 25.578 28.787
Despeses en serveis exteriors 90.521 112.570 132.019
Dotacions per a amortitzacions 7.090 7.337 7.906
Resta de despeses d'explotació 3.994 4.258 3.549
Inversió bruta en actius materials 5.183 15.878 18.899
Inversió bruta en actius intangibles 220 1.223 3.374
Resultat de l'exercici 23.732 45.072 51.145
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 827.812 1.012.655 1.199.246
Vendes a Espanya 710.340 843.243 933.222
Vendes a la resta de la Unió Europea 93.729 87.341 136.701
Vendes a la resta del món 23.743 82.071 129.323
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.772 3.038 3.256
Persones assalariades 2.501 2.794 3.031
Persones no assalariades 271 244 226
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.372 2.654 2.920
Hores treballades pel personal assalariat .. 4.846 5.275
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 827.812 1.012.655 1.199.246
Variació existències productes acabats i en curs 533 3.375 2.125
Treballs realitzats per a l'actiu 41 666 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.233 11.089 14.337
Consum de mercaderies 572.256 684.955 799.554
Treballs realitzats per altres empreses 11.474 23.972 36.014
Valor de la producció 254.891 318.858 380.141
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.358 13.847 23.506
Despeses en serveis exteriors 90.521 112.570 132.019
Valor afegit brut a preus de mercat 160.013 192.441 224.616
Impostos sobre la producció i els productes 1.377 2.494 2.117
Subvencions a l'explotació 37 65 107
Valor afegit brut a cost de factors 158.673 190.012 222.606
Despeses de personal 116.315 134.852 155.373
Excedent brut d'explotació 42.357 55.160 67.233
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 57.242 62.551 68.360
Despeses de personal per assalariat 46.516 48.270 51.267
Taxa de valor afegit 62,3 59,6 58,6
Taxa de despeses de personal 73,3 71,0 69,8
Taxa bruta d'explotació 5,1 5,4 5,6
Taxa de salarització 90,2 92,0 93,1
Taxa d'inversió 3,4 9,0 10,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 27,7 25,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 827.812 1.012.655 1.199.246
Vendes a l'engròs i al detall 819.551 1.009.726 1.197.148
Volum de negoci per altres conceptes 8.261 2.929 2.098
Consum de mercaderies 572.256 684.955 799.554
Compres de mercaderies 581.235 686.848 812.113
Variació d'existències de mercaderies 8.979 1.893 12.560
Marge comercial brut 247.295 324.770 397.595
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,2 32,2 33,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor