Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 932 1.101 1.233
Nombre d'establiments 1.246 1.236 1.451
Persones ocupades 8.690 9.765 10.228
Ingressos d'explotació 1.515.164 1.630.869 1.774.566
Volum de negoci 1.462.510 1.576.874 1.708.156
Treballs realitzats per a l'actiu 12.743 12.535 13.289
Subvencions a l'explotació 1.048 479 700
Resta d'ingressos d'explotació 38.863 40.981 52.422
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 18.689 16.308 -420
Variació existències productes acabats i en curs 299 281 585
Despeses d'explotació 1.494.251 1.588.224 1.697.979
Consum de mercaderies 969.829 1.063.079 1.138.485
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.981 7.499 8.264
Treballs realitzats per altres empreses 3.503 4.220 4.446
Despeses de personal 215.020 229.418 234.741
Sous i salaris 166.595 178.152 166.427
Càrregues socials i altres despeses de personal 48.425 51.266 68.314
Despeses en serveis exteriors 205.616 204.633 230.949
Dotacions per a amortitzacions 53.324 52.456 56.850
Resta de despeses d'explotació 39.978 26.919 24.245
Inversió bruta en actius materials 20.066 8.190 52.596
Inversió bruta en actius intangibles 7.618 12.605 516
Resultat de l'exercici -18.812 -1.139 57.868
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.462.510 1.576.874 1.708.156
Vendes a Espanya 1.307.567 1.435.073 1.516.399
Vendes a la resta de la Unió Europea 71.921 65.838 97.140
Vendes a la resta del món 83.023 75.963 94.620
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 8.690 9.765 10.228
Persones assalariades 7.744 8.722 8.928
Persones no assalariades 946 1.043 1.300
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.334 7.208 7.231
Hores treballades pel personal assalariat .. 13.077 13.044
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.462.510 1.576.874 1.708.156
Variació existències productes acabats i en curs 299 281 585
Treballs realitzats per a l'actiu 12.743 12.535 13.289
Ingressos accessoris i altres de gestió 38.844 40.981 47.487
Consum de mercaderies 969.829 1.063.079 1.138.485
Treballs realitzats per altres empreses 3.503 4.220 4.446
Valor de la producció 541.064 563.372 626.587
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.981 7.499 8.264
Despeses en serveis exteriors 205.616 204.633 230.949
Valor afegit brut a preus de mercat 328.467 351.239 387.374
Impostos sobre la producció i els productes 10.193 10.222 10.795
Subvencions a l'explotació 1.048 479 700
Valor afegit brut a cost de factors 319.321 341.496 377.279
Despeses de personal 215.020 229.418 234.741
Excedent brut d'explotació 104.301 112.079 142.538
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 36.745 34.971 36.888
Despeses de personal per assalariat 27.766 26.303 26.293
Taxa de valor afegit 59,0 60,6 60,2
Taxa de despeses de personal 67,3 67,2 62,2
Taxa bruta d'explotació 7,1 7,1 8,3
Taxa de salarització 89,1 89,3 87,3
Taxa d'inversió 8,7 6,1 14,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 65,2 63,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.462.510 1.576.874 1.708.156
Vendes a l'engròs i al detall 1.458.845 1.576.874 1.700.098
Volum de negoci per altres conceptes 3.665 ~ 8.058
Consum de mercaderies 969.829 1.063.079 1.138.485
Compres de mercaderies 987.543 1.079.116 1.137.660
Variació d'existències de mercaderies 17.714 16.036 -825
Marge comercial brut 489.017 513.795 561.613
Marge comercial brut sobre vendes (%) 33,5 32,6 33,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor