Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 515 751 786
Nombre d'establiments 621 822 872
Persones ocupades 1.755 2.210 2.315
Ingressos d'explotació 419.849 654.011 741.684
Volum de negoci 415.681 649.826 736.851
Treballs realitzats per a l'actiu 821 ~ 248
Subvencions a l'explotació 48 91 62
Resta d'ingressos d'explotació 3.299 4.094 4.525
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.497 235 12.379
Variació existències productes acabats i en curs 407 1.241 1.635
Despeses d'explotació 406.178 629.411 718.268
Consum de mercaderies 288.085 486.363 559.275
Consum de primeres matèries i altres proveïments 30.660 26.667 32.752
Treballs realitzats per altres empreses 2.518 4.645 3.649
Despeses de personal 40.938 50.234 55.489
Sous i salaris 32.407 39.242 43.629
Càrregues socials i altres despeses de personal 8.531 10.992 11.860
Despeses en serveis exteriors 37.965 51.384 58.609
Dotacions per a amortitzacions 2.522 2.984 2.932
Resta de despeses d'explotació 3.489 7.134 5.562
Inversió bruta en actius materials 2.268 3.618 4.772
Inversió bruta en actius intangibles 243 316 323
Resultat de l'exercici 10.878 14.144 19.059
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 415.681 649.826 736.851
Vendes a Espanya 359.216 454.803 663.815
Vendes a la resta de la Unió Europea 39.656 97.736 49.868
Vendes a la resta del món 16.807 97.288 23.168
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.755 2.210 2.315
Persones assalariades 1.416 1.686 1.747
Persones no assalariades 339 524 568
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.293 1.496 1.586
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.713 2.826
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 415.681 649.826 736.851
Variació existències productes acabats i en curs 407 1.241 1.635
Treballs realitzats per a l'actiu 821 ~ 248
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.294 3.937 4.318
Consum de mercaderies 288.085 486.363 559.275
Treballs realitzats per altres empreses 2.518 4.645 3.649
Valor de la producció 129.599 163.996 180.127
Consum de primeres matèries i altres proveïments 30.660 26.667 32.752
Despeses en serveis exteriors 37.965 51.384 58.609
Valor afegit brut a preus de mercat 60.974 85.945 88.766
Impostos sobre la producció i els productes 1.271 1.354 1.300
Subvencions a l'explotació 48 91 62
Valor afegit brut a cost de factors 59.752 84.682 87.528
Despeses de personal 40.938 50.234 55.489
Excedent brut d'explotació 18.813 34.448 32.039
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 34.054 38.325 37.807
Despeses de personal per assalariat 28.910 29.799 31.758
Taxa de valor afegit 46,1 51,6 48,6
Taxa de despeses de personal 68,5 59,3 63,4
Taxa bruta d'explotació 4,5 5,3 4,3
Taxa de salarització 80,7 76,3 75,5
Taxa d'inversió 4,2 4,6 5,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 21,0 18,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 415.681 649.826 736.851
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 288.085 486.363 559.275
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor