Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 24.233 27.589 26.223
Nombre d'establiments 25.226 26.578 27.734
Persones ocupades 66.902 66.183 69.585
Ingressos d'explotació 2.931.881 2.638.877 2.955.126
Volum de negoci 2.912.844 2.598.536 2.898.967
Treballs realitzats per a l'actiu 86 ~ ~
Subvencions a l'explotació 568 3.063 3.917
Resta d'ingressos d'explotació 18.384 37.279 52.241
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.578 -124 762
Variació existències productes acabats i en curs -1.382 -316 3.066
Despeses d'explotació 2.624.013 2.360.114 2.648.454
Consum de mercaderies 23.745 3.377 6.513
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.341.574 1.284.964 1.329.533
Treballs realitzats per altres empreses 5.450 6.214 4.927
Despeses de personal 712.307 581.981 771.216
Sous i salaris 552.973 450.886 605.350
Càrregues socials i altres despeses de personal 159.334 131.095 165.867
Despeses en serveis exteriors 493.914 420.751 485.727
Dotacions per a amortitzacions 32.062 32.815 41.416
Resta de despeses d'explotació 14.960 30.012 9.122
Inversió bruta en actius materials 40.224 49.320 51.660
Inversió bruta en actius intangibles 5.037 4.322 25.826
Resultat de l'exercici 53.792 -25.903 12.959
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.912.844 2.598.536 2.898.967
Vendes a Espanya 2.895.968 2.591.025 2.896.938
Vendes a la resta de la Unió Europea 12.279 6.563 1.819
Vendes a la resta del món 4.597 947 246
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 66.902 66.183 69.585
Persones assalariades 41.436 39.102 46.686
Persones no assalariades 25.466 27.081 22.899
Personal assalariat equivalent a jornada completa 31.811 25.059 30.896
Hores treballades pel personal assalariat .. 48.353 58.748
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.912.844 2.598.536 2.898.967
Variació existències productes acabats i en curs -1.382 -316 3.066
Treballs realitzats per a l'actiu 86 ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.384 37.279 49.890
Consum de mercaderies 23.745 3.377 6.513
Treballs realitzats per altres empreses 5.450 6.214 4.927
Valor de la producció 2.900.737 2.625.908 2.940.483
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.341.574 1.284.964 1.329.533
Despeses en serveis exteriors 493.914 420.751 485.727
Valor afegit brut a preus de mercat 1.065.248 920.192 1.125.223
Impostos sobre la producció i els productes 11.129 13.530 31.645
Subvencions a l'explotació 568 3.063 3.917
Valor afegit brut a cost de factors 1.054.686 909.725 1.097.495
Despeses de personal 712.307 581.981 771.216
Excedent brut d'explotació 342.380 327.744 326.279
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 15.765 13.746 15.772
Despeses de personal per assalariat 17.191 14.884 16.519
Taxa de valor afegit 36,4 34,6 37,3
Taxa de despeses de personal 67,5 64,0 70,3
Taxa bruta d'explotació 11,8 12,6 11,3
Taxa de salarització 61,9 59,1 67,1
Taxa d'inversió 4,3 5,9 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,1 46,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor