Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 242 492 484
Nombre d'establiments 252 448 492
Persones ocupades 2.006 2.378 2.783
Ingressos d'explotació 275.633 280.891 325.207
Volum de negoci 263.332 268.130 312.750
Treballs realitzats per a l'actiu 4.839 6.103 8.053
Subvencions a l'explotació 602 599 347
Resta d'ingressos d'explotació 6.860 6.058 4.057
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 151 159 578
Variació existències productes acabats i en curs -190 -21 -11
Despeses d'explotació 236.181 265.753 298.721
Consum de mercaderies 15.261 10.851 4.091
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.839 4.276 5.972
Treballs realitzats per altres empreses 35.574 41.521 44.399
Despeses de personal 110.136 122.146 137.392
Sous i salaris 87.892 99.254 109.366
Càrregues socials i altres despeses de personal 22.244 22.892 28.025
Despeses en serveis exteriors 64.716 79.004 93.410
Dotacions per a amortitzacions 5.561 5.877 12.277
Resta de despeses d'explotació 1.094 2.078 1.180
Inversió bruta en actius materials 5.260 2.811 3.431
Inversió bruta en actius intangibles 17.403 7.783 12.138
Resultat de l'exercici 27.916 15.169 9.752
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 263.332 268.130 312.750
Vendes a Espanya 118.177 98.509 121.763
Vendes a la resta de la Unió Europea 58.433 57.047 74.055
Vendes a la resta del món 86.722 112.574 116.933
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.006 2.378 2.783
Persones assalariades 1.831 2.059 2.423
Persones no assalariades 175 318 361
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.795 2.003 2.362
Hores treballades pel personal assalariat .. 3.532 4.135
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 263.332 268.130 312.750
Variació existències productes acabats i en curs -190 -21 -11
Treballs realitzats per a l'actiu 4.839 6.103 8.053
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.857 6.044 4.053
Consum de mercaderies 15.261 10.851 4.091
Treballs realitzats per altres empreses 35.574 41.521 44.399
Valor de la producció 224.002 227.885 276.356
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.839 4.276 5.972
Despeses en serveis exteriors 64.716 79.004 93.410
Valor afegit brut a preus de mercat 155.447 144.605 176.974
Impostos sobre la producció i els productes 318 373 301
Subvencions a l'explotació 602 599 347
Valor afegit brut a cost de factors 155.731 144.831 177.020
Despeses de personal 110.136 122.146 137.392
Excedent brut d'explotació 45.595 22.685 39.628
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 77.619 60.916 63.598
Despeses de personal per assalariat 60.139 59.316 56.707
Taxa de valor afegit 69,5 63,6 64,1
Taxa de despeses de personal 70,7 84,3 77,6
Taxa bruta d'explotació 17,3 8,5 12,7
Taxa de salarització 91,3 86,6 87,0
Taxa d'inversió 14,6 7,3 8,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 32,6 31,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor