Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.812 1.505 1.733
Nombre d'establiments 1.819 1.521 1.815
Persones ocupades 3.028 2.541 3.905
Ingressos d'explotació 320.003 280.661 467.754
Volum de negoci 304.342 253.056 419.145
Treballs realitzats per a l'actiu 14.867 25.981 46.599
Subvencions a l'explotació 109 22 103
Resta d'ingressos d'explotació 685 1.602 1.907
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.269 -2.148 -340
Variació existències productes acabats i en curs -1.160 827 2.897
Despeses d'explotació 220.561 184.203 301.920
Consum de mercaderies 14.985 13.624 28.663
Consum de primeres matèries i altres proveïments 57.619 37.424 36.380
Treballs realitzats per altres empreses 35.505 21.188 35.267
Despeses de personal 49.528 55.540 105.693
Sous i salaris 39.833 44.349 84.830
Càrregues socials i altres despeses de personal 9.695 11.191 20.863
Despeses en serveis exteriors 41.789 37.172 54.657
Dotacions per a amortitzacions 15.842 17.544 42.139
Resta de despeses d'explotació 5.292 1.712 -879
Inversió bruta en actius materials 11.767 11.857 5.431
Inversió bruta en actius intangibles 11.154 22.276 41.685
Resultat de l'exercici 51.813 69.593 121.077
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 304.342 253.056 419.145
Vendes a Espanya 252.264 230.623 364.143
Vendes a la resta de la Unió Europea 34.757 16.625 35.510
Vendes a la resta del món 17.325 5.809 19.488
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.028 2.541 3.905
Persones assalariades 1.507 1.478 2.435
Persones no assalariades 1.520 1.062 1.470
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.437 1.363 2.293
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.388 3.971
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 304.342 253.056 419.145
Variació existències productes acabats i en curs -1.160 827 2.897
Treballs realitzats per a l'actiu 14.867 25.981 46.599
Ingressos accessoris i altres de gestió 436 1.602 1.941
Consum de mercaderies 14.985 13.624 28.663
Treballs realitzats per altres empreses 35.505 21.188 35.267
Valor de la producció 267.995 246.654 406.653
Consum de primeres matèries i altres proveïments 57.619 37.424 36.380
Despeses en serveis exteriors 41.789 37.172 54.657
Valor afegit brut a preus de mercat 168.587 172.058 315.616
Impostos sobre la producció i els productes 665 935 754
Subvencions a l'explotació 109 22 103
Valor afegit brut a cost de factors 168.031 171.146 314.964
Despeses de personal 49.528 55.540 105.693
Excedent brut d'explotació 118.503 115.606 209.271
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 55.498 67.367 80.646
Despeses de personal per assalariat 32.856 37.571 43.399
Taxa de valor afegit 62,7 69,4 77,5
Taxa de despeses de personal 29,5 32,5 33,6
Taxa bruta d'explotació 38,9 45,7 49,9
Taxa de salarització 49,8 58,2 62,4
Taxa d'inversió 13,6 19,9 15,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,6 64,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor