Saltar al contingut principal

Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic

Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 3.284 3.466 3.239
Nombre d'establiments 3.748 4.000 3.656
Persones ocupades 14.006 14.484 14.646
Ingressos d'explotació 3.664.382 4.522.282 4.246.389
Volum de negoci 3.617.586 4.468.968 4.176.164
Treballs realitzats per a l'actiu 1.876 1.341 4.585
Subvencions a l'explotació 1.443 1.427 589
Resta d'ingressos d'explotació 43.476 50.546 65.051
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 20.010 24.200 183
Variació existències productes acabats i en curs 3.078 18.418 3.167
Despeses d'explotació 3.532.532 4.397.888 4.019.258
Consum de mercaderies 2.364.838 3.060.378 2.762.055
Consum de primeres matèries i altres proveïments 40.190 53.179 42.105
Treballs realitzats per altres empreses 44.801 50.900 43.850
Despeses de personal 439.223 453.319 457.064
Sous i salaris 353.209 364.096 363.086
Càrregues socials i altres despeses de personal 86.014 89.222 93.978
Despeses en serveis exteriors 569.633 683.266 701.634
Dotacions per a amortitzacions 34.520 46.927 46.315
Resta de despeses d'explotació 39.328 49.919 -33.765
Inversió bruta en actius materials 71.558 63.424 66.776
Inversió bruta en actius intangibles 5.435 7.160 8.540
Resultat de l'exercici 85.581 117.327 141.456
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.617.586 4.468.968 4.176.164
Vendes a Espanya 2.958.765 3.737.935 3.341.041
Vendes a la resta de la Unió Europea 463.265 546.570 558.514
Vendes a la resta del món 195.555 184.463 276.609
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 14.006 14.484 14.646
Persones assalariades 12.167 12.619 13.175
Persones no assalariades 1.839 1.865 1.470
Personal assalariat equivalent a jornada completa 11.563 11.703 12.055
Hores treballades pel personal assalariat .. 21.366 21.791
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.617.586 4.468.968 4.176.164
Variació existències productes acabats i en curs 3.078 18.418 3.167
Treballs realitzats per a l'actiu 1.876 1.341 4.585
Ingressos accessoris i altres de gestió 42.619 50.003 64.397
Consum de mercaderies 2.364.838 3.060.378 2.762.055
Treballs realitzats per altres empreses 44.801 50.900 43.850
Valor de la producció 1.255.520 1.427.451 1.442.408
Consum de primeres matèries i altres proveïments 40.190 53.179 42.105
Despeses en serveis exteriors 569.633 683.266 701.634
Valor afegit brut a preus de mercat 645.697 691.006 698.669
Impostos sobre la producció i els productes 11.500 10.417 16.327
Subvencions a l'explotació 1.443 1.427 589
Valor afegit brut a cost de factors 635.640 682.016 682.931
Despeses de personal 439.223 453.319 457.064
Excedent brut d'explotació 196.418 228.697 225.866
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 45.384 47.088 46.631
Despeses de personal per assalariat 36.101 35.924 34.691
Taxa de valor afegit 50,6 47,8 47,3
Taxa de despeses de personal 69,1 66,5 66,9
Taxa bruta d'explotació 5,4 5,1 5,4
Taxa de salarització 86,9 87,1 90,0
Taxa d'inversió 12,1 10,3 11,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 48,3 47,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.617.586 4.468.968 4.176.164
Vendes a l'engròs i al detall 3.600.334 4.461.276 4.158.662
Volum de negoci per altres conceptes 17.253 7.692 17.502
Consum de mercaderies 2.364.838 3.060.378 2.762.055
Compres de mercaderies 2.384.374 3.083.191 2.762.547
Variació d'existències de mercaderies 19.535 22.812 492
Marge comercial brut 1.235.495 1.400.898 1.396.607
Marge comercial brut sobre vendes (%) 34,3 31,4 33,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor