Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.497 2.767 2.680
Nombre d'establiments 4.005 4.006 4.150
Persones ocupades 24.918 27.639 28.694
Ingressos d'explotació 1.037.791 1.096.120 1.107.119
Volum de negoci 1.025.323 1.083.637 1.092.886
Treballs realitzats per a l'actiu 111 233 601
Subvencions a l'explotació 2.810 2.139 2.249
Resta d'ingressos d'explotació 9.546 10.110 11.382
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -380 1.581 1.286
Variació existències productes acabats i en curs 144 2.994 868
Despeses d'explotació 995.506 1.043.209 1.062.769
Consum de mercaderies 3.658 9.149 9.983
Consum de primeres matèries i altres proveïments 397.646 405.995 410.377
Treballs realitzats per altres empreses 20.646 16.999 12.994
Despeses de personal 418.910 430.831 459.367
Sous i salaris 324.220 334.373 356.351
Càrregues socials i altres despeses de personal 94.689 96.458 103.015
Despeses en serveis exteriors 129.210 154.998 145.568
Dotacions per a amortitzacions 22.811 21.803 21.507
Resta de despeses d'explotació 2.626 3.435 2.974
Inversió bruta en actius materials 20.391 17.278 22.812
Inversió bruta en actius intangibles 1.301 1.978 2.847
Resultat de l'exercici 18.871 33.535 14.567
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.025.323 1.083.637 1.092.886
Vendes a Espanya 1.006.656 1.066.201 1.076.626
Vendes a la resta de la Unió Europea 6.065 4.724 5.115
Vendes a la resta del món 12.601 12.712 11.150
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 24.918 27.639 28.694
Persones assalariades 22.746 25.614 26.950
Persones no assalariades 2.172 2.024 1.744
Personal assalariat equivalent a jornada completa 17.122 17.048 17.221
Hores treballades pel personal assalariat .. 32.402 32.351
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.025.323 1.083.637 1.092.886
Variació existències productes acabats i en curs 144 2.994 868
Treballs realitzats per a l'actiu 111 233 601
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.492 9.992 11.336
Consum de mercaderies 3.658 9.149 9.983
Treballs realitzats per altres empreses 20.646 16.999 12.994
Valor de la producció 1.010.766 1.070.709 1.082.714
Consum de primeres matèries i altres proveïments 397.646 405.995 410.377
Despeses en serveis exteriors 129.210 154.998 145.568
Valor afegit brut a preus de mercat 483.910 509.716 526.770
Impostos sobre la producció i els productes 1.296 1.889 2.307
Subvencions a l'explotació 2.810 2.139 2.249
Valor afegit brut a cost de factors 485.424 509.967 526.712
Despeses de personal 418.910 430.831 459.367
Excedent brut d'explotació 66.514 79.135 67.346
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.481 18.451 18.356
Despeses de personal per assalariat 18.417 16.820 17.045
Taxa de valor afegit 48,0 47,6 48,6
Taxa de despeses de personal 86,3 84,5 87,2
Taxa bruta d'explotació 6,5 7,3 6,2
Taxa de salarització 91,3 92,7 93,9
Taxa d'inversió 4,5 3,8 4,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 71,9 71,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor