Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 5.786 6.104 6.034
Nombre d'establiments 7.214 7.385 7.310
Persones ocupades 38.182 40.667 43.703
Ingressos d'explotació 21.449.416 25.100.714 24.423.472
Volum de negoci 21.282.511 24.903.401 24.254.640
Treballs realitzats per a l'actiu 9.059 4.986 7.106
Subvencions a l'explotació 3.059 3.652 3.667
Resta d'ingressos d'explotació 154.787 188.676 158.060
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 111.654 189.811 155.238
Variació existències productes acabats i en curs 15.684 -191 11.192
Despeses d'explotació 20.877.436 24.490.792 23.719.593
Consum de mercaderies 17.051.545 19.964.661 19.290.345
Consum de primeres matèries i altres proveïments 147.282 209.616 242.881
Treballs realitzats per altres empreses 346.569 355.349 347.552
Despeses de personal 1.400.271 1.550.645 1.616.716
Sous i salaris 1.120.711 1.235.180 1.276.470
Càrregues socials i altres despeses de personal 279.560 315.465 340.246
Despeses en serveis exteriors 1.698.824 1.923.807 1.883.872
Dotacions per a amortitzacions 171.588 294.679 228.654
Resta de despeses d'explotació 61.357 192.035 109.574
Inversió bruta en actius materials 210.121 316.105 293.914
Inversió bruta en actius intangibles 19.405 25.724 30.352
Resultat de l'exercici 460.494 1.034.035 573.150
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 21.282.511 24.903.401 24.254.640
Vendes a Espanya 18.573.889 21.736.577 21.142.968
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.603.784 1.921.891 1.980.531
Vendes a la resta del món 1.104.838 1.244.933 1.131.258
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 38.182 40.667 43.703
Persones assalariades 35.182 37.792 40.652
Persones no assalariades 2.999 2.875 3.051
Personal assalariat equivalent a jornada completa 33.903 36.453 39.301
Hores treballades pel personal assalariat .. 66.556 70.899
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 21.282.511 24.903.401 24.254.640
Variació existències productes acabats i en curs 15.684 -191 11.192
Treballs realitzats per a l'actiu 9.059 4.986 7.106
Ingressos accessoris i altres de gestió 148.875 177.625 153.240
Consum de mercaderies 17.051.545 19.964.661 19.290.345
Treballs realitzats per altres empreses 346.569 355.349 347.552
Valor de la producció 4.058.014 4.765.810 4.788.280
Consum de primeres matèries i altres proveïments 147.282 209.616 242.881
Despeses en serveis exteriors 1.698.824 1.923.807 1.883.872
Valor afegit brut a preus de mercat 2.211.909 2.632.387 2.661.527
Impostos sobre la producció i els productes 44.535 46.364 40.154
Subvencions a l'explotació 3.059 3.652 3.667
Valor afegit brut a cost de factors 2.170.433 2.589.675 2.625.040
Despeses de personal 1.400.271 1.550.645 1.616.716
Excedent brut d'explotació 770.162 1.039.030 1.008.324
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 56.845 63.680 60.066
Despeses de personal per assalariat 39.800 41.031 39.770
Taxa de valor afegit 53,5 54,3 54,8
Taxa de despeses de personal 64,5 59,9 61,6
Taxa bruta d'explotació 3,6 4,2 4,2
Taxa de salarització 92,1 92,9 93,0
Taxa d'inversió 10,6 13,2 12,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 28,9 28,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 21.282.511 24.903.401 24.254.640
Vendes a l'engròs i al detall 21.251.892 24.836.042 24.201.542
Volum de negoci per altres conceptes 30.619 67.358 53.097
Consum de mercaderies 17.051.545 19.964.661 19.290.345
Compres de mercaderies 17.153.552 20.147.002 19.445.605
Variació d'existències de mercaderies 102.006 182.341 155.260
Marge comercial brut 4.200.346 4.871.381 4.911.197
Marge comercial brut sobre vendes (%) 19,8 19,6 20,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor