Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.049 1.178 1.189
Nombre d'establiments 1.294 1.376 1.328
Persones ocupades 13.807 12.858 13.418
Ingressos d'explotació 4.439.025 5.393.933 4.347.548
Volum de negoci 4.383.348 5.332.593 4.290.364
Treballs realitzats per a l'actiu 349 521 647
Subvencions a l'explotació 24.595 33.534 27.397
Resta d'ingressos d'explotació 30.734 27.285 29.140
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 13.732 10.940 11.724
Variació existències productes acabats i en curs 299 7.280 1.319
Despeses d'explotació 4.333.062 5.210.869 4.232.788
Consum de mercaderies 3.287.785 4.103.515 3.261.323
Consum de primeres matèries i altres proveïments 207.948 176.799 149.517
Treballs realitzats per altres empreses 83.620 85.854 70.512
Despeses de personal 325.593 327.628 330.690
Sous i salaris 261.661 257.252 262.451
Càrregues socials i altres despeses de personal 63.932 70.375 68.239
Despeses en serveis exteriors 344.167 426.182 351.260
Dotacions per a amortitzacions 56.588 68.454 54.060
Resta de despeses d'explotació 27.362 22.437 15.426
Inversió bruta en actius materials 174.275 60.934 102.062
Inversió bruta en actius intangibles 1.827 1.363 4.717
Resultat de l'exercici 57.320 58.174 58.250
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.383.348 5.332.593 4.290.364
Vendes a Espanya 3.557.744 4.271.197 3.273.359
Vendes a la resta de la Unió Europea 681.217 774.130 895.953
Vendes a la resta del món 144.387 287.265 121.052
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 13.807 12.858 13.418
Persones assalariades 13.203 12.649 12.877
Persones no assalariades 604 209 541
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.080 12.413 12.654
Hores treballades pel personal assalariat .. 22.658 23.004
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.383.348 5.332.593 4.290.364
Variació existències productes acabats i en curs 299 7.280 1.319
Treballs realitzats per a l'actiu 349 521 647
Ingressos accessoris i altres de gestió 30.270 26.370 27.993
Consum de mercaderies 3.287.785 4.103.515 3.261.323
Treballs realitzats per altres empreses 83.620 85.854 70.512
Valor de la producció 1.042.862 1.177.394 988.488
Consum de primeres matèries i altres proveïments 207.948 176.799 149.517
Despeses en serveis exteriors 344.167 426.182 351.260
Valor afegit brut a preus de mercat 490.747 574.413 487.712
Impostos sobre la producció i els productes 10.100 13.147 7.299
Subvencions a l'explotació 24.595 33.534 27.397
Valor afegit brut a cost de factors 505.241 594.801 507.809
Despeses de personal 325.593 327.628 330.690
Excedent brut d'explotació 179.648 267.173 177.119
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 36.594 46.259 37.846
Despeses de personal per assalariat 24.661 25.902 25.681
Taxa de valor afegit 48,4 50,5 51,4
Taxa de despeses de personal 64,4 55,1 65,1
Taxa bruta d'explotació 4,1 5,0 4,1
Taxa de salarització 95,6 98,4 96,0
Taxa d'inversió 34,9 10,5 21,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 40,9 48,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.383.348 5.332.593 4.290.364
Vendes a l'engròs i al detall 4.371.861 5.321.994 4.274.875
Volum de negoci per altres conceptes 11.488 10.598 15.489
Consum de mercaderies 3.287.785 4.103.515 3.261.323
Compres de mercaderies 3.297.724 4.116.469 3.274.382
Variació d'existències de mercaderies 9.940 12.953 13.059
Marge comercial brut 1.084.076 1.218.479 1.013.552
Marge comercial brut sobre vendes (%) 24,8 22,9 23,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor