Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 11.766 12.276 11.843
Nombre d'establiments 12.397 12.545 12.415
Persones ocupades 42.289 39.559 40.659
Ingressos d'explotació 2.861.961 2.738.291 2.764.482
Volum de negoci 2.794.602 2.589.184 2.682.539
Treballs realitzats per a l'actiu 1.226 1.737 1.677
Subvencions a l'explotació 1.594 1.121 1.176
Resta d'ingressos d'explotació 64.539 146.248 79.089
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 706 189 -4.829
Variació existències productes acabats i en curs 2.785 -136 2.863
Despeses d'explotació 2.620.165 2.428.693 2.392.023
Consum de mercaderies 6.638 4.905 11.630
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.098 56.655 80.788
Treballs realitzats per altres empreses 185.224 133.578 189.266
Despeses de personal 1.266.822 1.195.914 1.129.724
Sous i salaris 1.018.999 992.007 903.872
Càrregues socials i altres despeses de personal 247.823 203.907 225.852
Despeses en serveis exteriors 985.815 854.130 885.836
Dotacions per a amortitzacions 62.616 81.969 59.657
Resta de despeses d'explotació 81.953 101.542 35.122
Inversió bruta en actius materials 50.145 60.597 39.351
Inversió bruta en actius intangibles 35.297 12.129 25.415
Resultat de l'exercici 517.242 76.074 -126.462
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.794.602 2.589.184 2.682.539
Vendes a Espanya 2.608.358 2.445.237 2.496.651
Vendes a la resta de la Unió Europea 153.533 115.497 144.283
Vendes a la resta del món 32.669 28.450 41.644
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 42.289 39.559 40.659
Persones assalariades 34.556 30.710 31.954
Persones no assalariades 7.733 8.849 8.705
Personal assalariat equivalent a jornada completa 31.964 27.485 28.808
Hores treballades pel personal assalariat .. 48.801 51.136
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.794.602 2.589.184 2.682.539
Variació existències productes acabats i en curs 2.785 -136 2.863
Treballs realitzats per a l'actiu 1.226 1.737 1.677
Ingressos accessoris i altres de gestió 63.559 145.887 78.942
Consum de mercaderies 6.638 4.905 11.630
Treballs realitzats per altres empreses 185.224 133.578 189.266
Valor de la producció 2.670.311 2.598.189 2.565.126
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.098 56.655 80.788
Despeses en serveis exteriors 985.815 854.130 885.836
Valor afegit brut a preus de mercat 1.653.399 1.687.404 1.598.502
Impostos sobre la producció i els productes 13.745 11.066 13.324
Subvencions a l'explotació 1.594 1.121 1.176
Valor afegit brut a cost de factors 1.641.247 1.677.460 1.586.354
Despeses de personal 1.266.822 1.195.914 1.129.724
Excedent brut d'explotació 374.426 481.546 456.630
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 38.811 42.404 39.016
Despeses de personal per assalariat 36.660 38.942 35.355
Taxa de valor afegit 61,5 64,6 61,8
Taxa de despeses de personal 77,2 71,3 71,2
Taxa bruta d'explotació 13,4 18,6 17,0
Taxa de salarització 81,7 77,6 78,6
Taxa d'inversió 5,2 4,3 4,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 68,4 65,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor