Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 91 173 179
Nombre d'establiments 174 287 299
Persones ocupades 4.497 4.186 3.815
Ingressos d'explotació 2.441.857 2.366.549 2.720.993
Volum de negoci 2.356.908 2.295.898 2.624.455
Treballs realitzats per a l'actiu 55.682 47.097 48.527
Subvencions a l'explotació 1.440 1.138 839
Resta d'ingressos d'explotació 27.828 22.415 47.173
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 7.672 -5.255 -2.748
Variació existències productes acabats i en curs -2.800 -280 1.324
Despeses d'explotació 2.333.061 2.007.992 2.129.033
Consum de mercaderies 185.974 313.065 283.170
Consum de primeres matèries i altres proveïments 166.385 14.099 21.983
Treballs realitzats per altres empreses 288.773 409.148 580.919
Despeses de personal 724.376 397.701 291.584
Sous i salaris 644.394 325.358 226.714
Càrregues socials i altres despeses de personal 79.982 72.343 64.870
Despeses en serveis exteriors 508.216 456.681 506.969
Dotacions per a amortitzacions 375.448 346.223 371.533
Resta de despeses d'explotació 83.888 71.074 72.875
Inversió bruta en actius materials 258.453 252.437 169.231
Inversió bruta en actius intangibles 25.831 33.862 27.015
Resultat de l'exercici -96.388 171.600 276.339
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.356.908 2.295.898 2.624.455
Vendes a Espanya 2.297.640 2.213.032 2.556.374
Vendes a la resta de la Unió Europea 52.832 34.172 48.079
Vendes a la resta del món 6.436 48.693 20.003
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.497 4.186 3.815
Persones assalariades 4.430 4.107 3.740
Persones no assalariades 68 79 75
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.367 4.073 3.720
Hores treballades pel personal assalariat .. 7.266 6.608
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.356.908 2.295.898 2.624.455
Variació existències productes acabats i en curs -2.800 -280 1.324
Treballs realitzats per a l'actiu 55.682 47.097 48.527
Ingressos accessoris i altres de gestió 26.981 21.613 45.912
Consum de mercaderies 185.974 313.065 283.170
Treballs realitzats per altres empreses 288.773 409.148 580.919
Valor de la producció 1.962.023 1.642.115 1.856.128
Consum de primeres matèries i altres proveïments 166.385 14.099 21.983
Despeses en serveis exteriors 508.216 456.681 506.969
Valor afegit brut a preus de mercat 1.287.421 1.171.335 1.327.176
Impostos sobre la producció i els productes 43.017 44.745 50.116
Subvencions a l'explotació 1.440 1.138 839
Valor afegit brut a cost de factors 1.245.844 1.127.728 1.277.899
Despeses de personal 724.376 397.701 291.584
Excedent brut d'explotació 521.469 730.027 986.315
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 277.011 269.392 334.930
Despeses de personal per assalariat 163.531 96.824 77.958
Taxa de valor afegit 63,5 68,7 68,8
Taxa de despeses de personal 58,1 35,3 22,8
Taxa bruta d'explotació 22,1 31,8 37,6
Taxa de salarització 98,5 98,1 98,0
Taxa d'inversió 22,8 25,4 15,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 29,3 28,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor