Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 7.594 8.668 9.497
Nombre d'establiments 8.170 8.907 10.035
Persones ocupades 16.642 19.115 20.581
Ingressos d'explotació 1.231.202 1.399.352 1.482.121
Volum de negoci 1.198.517 1.315.780 1.438.093
Treballs realitzats per a l'actiu 926 7.060 212
Subvencions a l'explotació 3.137 3.651 447
Resta d'ingressos d'explotació 28.622 72.862 43.369
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -5.197 -102.155 -17.510
Variació existències productes acabats i en curs 566 -10.782 -2.165
Despeses d'explotació 989.012 1.111.135 1.230.128
Consum de mercaderies 57.555 53.099 44.223
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.464 19.732 22.120
Treballs realitzats per altres empreses 78.511 79.908 117.350
Despeses de personal 334.198 367.001 446.680
Sous i salaris 268.834 295.958 358.764
Càrregues socials i altres despeses de personal 65.364 71.043 87.916
Despeses en serveis exteriors 419.487 489.335 558.580
Dotacions per a amortitzacions 68.871 72.362 41.932
Resta de despeses d'explotació 15.926 29.698 -757
Inversió bruta en actius materials 78.119 140.714 75.515
Inversió bruta en actius intangibles 14.875 11.610 12.809
Resultat de l'exercici 135.557 160.268 571.210
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.198.517 1.315.780 1.438.093
Vendes a Espanya 1.179.568 1.277.080 1.371.511
Vendes a la resta de la Unió Europea 15.538 31.544 59.539
Vendes a la resta del món 3.411 7.155 7.044
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 16.642 19.115 20.581
Persones assalariades 11.067 13.859 14.289
Persones no assalariades 5.575 5.256 6.292
Personal assalariat equivalent a jornada completa 10.003 12.176 12.793
Hores treballades pel personal assalariat .. 21.846 22.828
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.198.517 1.315.780 1.438.093
Variació existències productes acabats i en curs 566 -10.782 -2.165
Treballs realitzats per a l'actiu 926 7.060 212
Ingressos accessoris i altres de gestió 27.217 43.312 43.356
Consum de mercaderies 57.555 53.099 44.223
Treballs realitzats per altres empreses 78.511 79.908 117.350
Valor de la producció 1.091.160 1.222.363 1.317.922
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.464 19.732 22.120
Despeses en serveis exteriors 419.487 489.335 558.580
Valor afegit brut a preus de mercat 657.209 713.295 737.222
Impostos sobre la producció i els productes 16.415 23.529 16.166
Subvencions a l'explotació 3.137 3.651 447
Valor afegit brut a cost de factors 643.932 693.417 721.503
Despeses de personal 334.198 367.001 446.680
Excedent brut d'explotació 309.734 326.416 274.824
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 38.693 36.275 35.057
Despeses de personal per assalariat 30.197 26.481 31.260
Taxa de valor afegit 59,0 56,7 54,7
Taxa de despeses de personal 51,9 52,9 61,9
Taxa bruta d'explotació 25,8 24,8 19,1
Taxa de salarització 66,5 72,5 69,4
Taxa d'inversió 14,4 22,0 12,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 64,7 63,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor