Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 48 89 92
Nombre d'establiments 54 85 101
Persones ocupades 343 315 421
Ingressos d'explotació 74.389 85.548 111.853
Volum de negoci 71.211 83.542 110.378
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 225 18 23
Resta d'ingressos d'explotació 2.953 1.987 1.452
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -152 75 162
Variació existències productes acabats i en curs ~ ~ ~
Despeses d'explotació 62.359 71.698 89.441
Consum de mercaderies 649 309 1.790
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.542 11.703 15.214
Treballs realitzats per altres empreses 9.462 22.891 22.832
Despeses de personal 9.837 8.003 13.287
Sous i salaris 7.855 6.200 10.624
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.982 1.803 2.663
Despeses en serveis exteriors 24.572 23.625 30.239
Dotacions per a amortitzacions 5.081 4.694 6.417
Resta de despeses d'explotació 1.217 473 -339
Inversió bruta en actius materials 599 834 3.662
Inversió bruta en actius intangibles 18 17 80
Resultat de l'exercici 2.667 6.369 11.381
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 71.211 83.542 110.378
Vendes a Espanya 66.231 73.335 101.733
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.498 5.991 5.980
Vendes a la resta del món 2.482 4.216 2.665
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 343 315 421
Persones assalariades 320 257 357
Persones no assalariades 23 58 64
Personal assalariat equivalent a jornada completa 314 247 345
Hores treballades pel personal assalariat .. 471 669
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 71.211 83.542 110.378
Variació existències productes acabats i en curs ~ ~ ~
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.916 1.953 1.680
Consum de mercaderies 649 309 1.790
Treballs realitzats per altres empreses 9.462 22.891 22.832
Valor de la producció 64.017 62.295 87.435
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.542 11.703 15.214
Despeses en serveis exteriors 24.572 23.625 30.239
Valor afegit brut a preus de mercat 27.903 26.967 41.982
Impostos sobre la producció i els productes 1.401 199 302
Subvencions a l'explotació 225 18 23
Valor afegit brut a cost de factors 26.727 26.786 41.703
Despeses de personal 9.837 8.003 13.287
Excedent brut d'explotació 16.890 18.783 28.416
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 77.830 85.021 99.122
Despeses de personal per assalariat 30.734 31.105 37.215
Taxa de valor afegit 41,7 43,0 47,7
Taxa de despeses de personal 36,8 29,9 31,9
Taxa bruta d'explotació 23,7 22,5 25,7
Taxa de salarització 93,2 81,7 84,9
Taxa d'inversió 2,3 3,2 9,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 31,4 28,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor