Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 905 858 847
Nombre d'establiments 1.045 921 1.000
Persones ocupades 4.097 3.778 3.516
Ingressos d'explotació 1.141.402 1.194.821 1.296.159
Volum de negoci 1.131.978 1.187.191 1.286.421
Treballs realitzats per a l'actiu 426 307 153
Subvencions a l'explotació 228 266 220
Resta d'ingressos d'explotació 8.770 7.057 9.365
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -7.458 -3.102 4.741
Variació existències productes acabats i en curs 10.929 5.931 1.515
Despeses d'explotació 1.112.515 1.147.003 1.261.785
Consum de mercaderies 731.622 731.401 837.162
Consum de primeres matèries i altres proveïments 24.067 45.952 69.625
Treballs realitzats per altres empreses 64.290 108.826 105.302
Despeses de personal 116.701 116.535 113.582
Sous i salaris 94.538 94.030 91.238
Càrregues socials i altres despeses de personal 22.164 22.505 22.343
Despeses en serveis exteriors 158.490 129.021 129.068
Dotacions per a amortitzacions 12.499 7.905 7.098
Resta de despeses d'explotació 4.844 7.363 -51
Inversió bruta en actius materials 10.276 12.149 10.166
Inversió bruta en actius intangibles 1.028 579 525
Resultat de l'exercici 26.176 38.349 22.412
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.131.978 1.187.191 1.286.421
Vendes a Espanya 846.426 931.677 999.365
Vendes a la resta de la Unió Europea 180.940 159.150 190.796
Vendes a la resta del món 104.612 96.365 96.260
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.097 3.778 3.516
Persones assalariades 3.737 3.359 3.190
Persones no assalariades 360 419 326
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.488 3.139 2.962
Hores treballades pel personal assalariat .. 5.731 5.377
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.131.978 1.187.191 1.286.421
Variació existències productes acabats i en curs 10.929 5.931 1.515
Treballs realitzats per a l'actiu 426 307 153
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.913 7.051 9.360
Consum de mercaderies 731.622 731.401 837.162
Treballs realitzats per altres empreses 64.290 108.826 105.302
Valor de la producció 355.334 360.253 354.985
Consum de primeres matèries i altres proveïments 24.067 45.952 69.625
Despeses en serveis exteriors 158.490 129.021 129.068
Valor afegit brut a preus de mercat 172.777 185.280 156.292
Impostos sobre la producció i els productes 6.100 2.039 2.722
Subvencions a l'explotació 228 266 220
Valor afegit brut a cost de factors 166.905 183.506 153.789
Despeses de personal 116.701 116.535 113.582
Excedent brut d'explotació 50.203 66.972 40.207
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 40.736 48.574 43.744
Despeses de personal per assalariat 31.231 34.691 35.607
Taxa de valor afegit 47,0 50,9 43,3
Taxa de despeses de personal 69,9 63,5 73,9
Taxa bruta d'explotació 4,4 5,6 3,1
Taxa de salarització 91,2 88,9 90,7
Taxa d'inversió 6,8 6,9 7,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 48,5 48,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.131.978 1.187.191 1.286.421
Vendes a l'engròs i al detall 1.131.978 1.187.191 1.281.578
Volum de negoci per altres conceptes ~ ~ 4.844
Consum de mercaderies 731.622 731.401 837.162
Compres de mercaderies 722.085 727.515 842.219
Variació d'existències de mercaderies -9.537 -3.886 5.057
Marge comercial brut 400.356 455.790 444.416
Marge comercial brut sobre vendes (%) 35,4 38,4 34,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor