Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.274 1.444 1.667
Nombre d'establiments 1.419 1.442 1.722
Persones ocupades 4.490 4.634 5.240
Ingressos d'explotació 624.456 608.846 734.419
Volum de negoci 611.829 571.999 723.169
Treballs realitzats per a l'actiu 37 114 427
Subvencions a l'explotació 10.508 28.348 7.531
Resta d'ingressos d'explotació 2.082 8.385 3.291
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -375 -3.376 363
Variació existències productes acabats i en curs 10 -337 1.332
Despeses d'explotació 606.423 578.580 694.696
Consum de mercaderies 13.506 14.498 20.967
Consum de primeres matèries i altres proveïments 33.536 67.617 88.047
Treballs realitzats per altres empreses 144.424 126.784 165.498
Despeses de personal 110.358 109.582 132.721
Sous i salaris 85.719 86.468 104.752
Càrregues socials i altres despeses de personal 24.640 23.114 27.968
Despeses en serveis exteriors 280.640 241.948 269.015
Dotacions per a amortitzacions 11.821 12.569 12.705
Resta de despeses d'explotació 12.138 5.582 5.745
Inversió bruta en actius materials 7.563 8.876 14.285
Inversió bruta en actius intangibles 1.820 1.249 1.754
Resultat de l'exercici 15.664 30.714 37.256
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 611.829 571.999 723.169
Vendes a Espanya 490.091 453.601 587.657
Vendes a la resta de la Unió Europea 66.380 61.790 84.208
Vendes a la resta del món 55.358 56.608 51.290
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.490 4.634 5.240
Persones assalariades 3.671 3.729 4.018
Persones no assalariades 819 905 1.222
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.170 3.284 3.672
Hores treballades pel personal assalariat .. 5.759 6.152
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 611.829 571.999 723.169
Variació existències productes acabats i en curs 10 -337 1.332
Treballs realitzats per a l'actiu 37 114 427
Ingressos accessoris i altres de gestió 693 7.345 2.684
Consum de mercaderies 13.506 14.498 20.967
Treballs realitzats per altres empreses 144.424 126.784 165.498
Valor de la producció 454.639 437.838 541.149
Consum de primeres matèries i altres proveïments 33.536 67.617 88.047
Despeses en serveis exteriors 280.640 241.948 269.015
Valor afegit brut a preus de mercat 140.463 128.273 184.087
Impostos sobre la producció i els productes 3.397 2.380 3.459
Subvencions a l'explotació 10.508 28.348 7.531
Valor afegit brut a cost de factors 147.574 154.241 188.159
Despeses de personal 110.358 109.582 132.721
Excedent brut d'explotació 37.215 44.659 55.439
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 32.871 33.284 35.911
Despeses de personal per assalariat 30.062 29.385 33.033
Taxa de valor afegit 32,5 35,2 34,8
Taxa de despeses de personal 74,8 71,0 70,5
Taxa bruta d'explotació 6,1 7,8 7,7
Taxa de salarització 81,8 80,5 76,7
Taxa d'inversió 6,4 6,6 8,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 54,9 52,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor