Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 31.975 43.304 43.373
Nombre d'establiments 33.166 43.507 46.841
Persones ocupades 50.501 60.086 65.033
Ingressos d'explotació 6.671.541 6.473.389 7.472.993
Volum de negoci 6.112.734 6.036.593 6.765.064
Treballs realitzats per a l'actiu 36.167 61.386 85.034
Subvencions a l'explotació 69.359 71.096 24.676
Resta d'ingressos d'explotació 453.282 304.314 598.218
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -7.590 -116.706 -627.182
Variació existències productes acabats i en curs -130.817 -75.751 -211.993
Despeses d'explotació 4.700.363 4.691.724 6.078.067
Consum de mercaderies 249.485 292.064 1.036.792
Consum de primeres matèries i altres proveïments 56.884 179.312 196.221
Treballs realitzats per altres empreses 176.101 170.328 231.413
Despeses de personal 974.481 982.525 1.164.167
Sous i salaris 797.366 807.865 950.167
Càrregues socials i altres despeses de personal 177.114 174.660 214.000
Despeses en serveis exteriors 1.722.384 1.783.396 2.101.455
Dotacions per a amortitzacions 1.034.585 1.088.468 1.089.082
Resta de despeses d'explotació 486.443 195.630 258.937
Inversió bruta en actius materials 1.182.220 2.134.892 2.655.573
Inversió bruta en actius intangibles 27.812 18.085 25.673
Resultat de l'exercici 1.536.721 1.297.609 1.131.663
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 6.112.734 6.036.593 6.765.064
Vendes a Espanya 6.026.386 5.961.697 6.651.073
Vendes a la resta de la Unió Europea 79.910 61.795 98.688
Vendes a la resta del món 6.438 13.101 15.304
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 50.501 60.086 65.033
Persones assalariades 29.989 31.030 35.602
Persones no assalariades 20.513 29.056 29.431
Personal assalariat equivalent a jornada completa 27.410 27.764 32.183
Hores treballades pel personal assalariat .. 49.807 57.701
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 6.112.734 6.036.593 6.765.064
Variació existències productes acabats i en curs -130.817 -75.751 -211.993
Treballs realitzats per a l'actiu 36.167 61.386 85.034
Ingressos accessoris i altres de gestió 279.679 251.403 557.847
Consum de mercaderies 249.485 292.064 1.036.792
Treballs realitzats per altres empreses 176.101 170.328 231.413
Valor de la producció 5.872.177 5.811.238 5.927.746
Consum de primeres matèries i altres proveïments 56.884 179.312 196.221
Despeses en serveis exteriors 1.722.384 1.783.396 2.101.455
Valor afegit brut a preus de mercat 4.092.909 3.848.530 3.630.071
Impostos sobre la producció i els productes 411.760 375.232 400.515
Subvencions a l'explotació 69.359 71.096 24.676
Valor afegit brut a cost de factors 3.750.507 3.544.395 3.254.233
Despeses de personal 974.481 982.525 1.164.167
Excedent brut d'explotació 2.776.026 2.561.870 2.090.066
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 74.265 58.988 50.040
Despeses de personal per assalariat 32.495 31.663 32.699
Taxa de valor afegit 63,9 61,0 54,9
Taxa de despeses de personal 26,0 27,7 35,8
Taxa bruta d'explotació 45,4 42,4 30,9
Taxa de salarització 59,4 51,6 54,7
Taxa d'inversió 32,3 60,7 82,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 58,2 55,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor