Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 3.195 3.202 2.649
Nombre d'establiments 3.652 3.378 3.049
Persones ocupades 10.162 10.343 10.102
Ingressos d'explotació 1.108.724 1.177.398 1.162.513
Volum de negoci 1.101.482 1.166.444 1.153.113
Treballs realitzats per a l'actiu 8 134 10
Subvencions a l'explotació 237 746 153
Resta d'ingressos d'explotació 6.997 10.074 9.236
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.710 14.252 11.257
Variació existències productes acabats i en curs 2.123 1.997 1.087
Despeses d'explotació 1.056.391 1.135.301 1.120.712
Consum de mercaderies 696.594 726.389 719.217
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.744 4.335 1.467
Treballs realitzats per altres empreses 11.044 20.115 14.712
Despeses de personal 174.658 202.307 203.578
Sous i salaris 139.019 160.568 161.888
Càrregues socials i altres despeses de personal 35.639 41.739 41.690
Despeses en serveis exteriors 152.308 154.902 160.155
Dotacions per a amortitzacions 13.382 18.425 17.971
Resta de despeses d'explotació 4.662 8.829 3.613
Inversió bruta en actius materials 16.741 13.632 12.791
Inversió bruta en actius intangibles 193 841 393
Resultat de l'exercici 31.202 8.370 2.925
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.101.482 1.166.444 1.153.113
Vendes a Espanya 1.088.388 1.159.552 1.144.760
Vendes a la resta de la Unió Europea 9.962 6.718 7.203
Vendes a la resta del món 3.141 174 1.151
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 10.162 10.343 10.102
Persones assalariades 7.258 8.005 8.037
Persones no assalariades 2.905 2.337 2.065
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.910 7.070 6.991
Hores treballades pel personal assalariat .. 12.830 12.133
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.101.482 1.166.444 1.153.113
Variació existències productes acabats i en curs 2.123 1.997 1.087
Treballs realitzats per a l'actiu 8 134 10
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.306 9.906 9.189
Consum de mercaderies 696.594 726.389 719.217
Treballs realitzats per altres empreses 11.044 20.115 14.712
Valor de la producció 402.281 431.977 429.471
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.744 4.335 1.467
Despeses en serveis exteriors 152.308 154.902 160.155
Valor afegit brut a preus de mercat 246.230 272.740 267.850
Impostos sobre la producció i els productes 5.479 6.356 4.485
Subvencions a l'explotació 237 746 153
Valor afegit brut a cost de factors 240.988 267.130 263.518
Despeses de personal 174.658 202.307 203.578
Excedent brut d'explotació 66.330 64.823 59.940
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 23.714 25.827 26.086
Despeses de personal per assalariat 24.065 25.271 25.331
Taxa de valor afegit 59,9 61,8 61,4
Taxa de despeses de personal 72,5 75,7 77,3
Taxa bruta d'explotació 6,0 5,6 5,2
Taxa de salarització 71,4 77,4 79,6
Taxa d'inversió 7,0 5,4 5,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 37,1 40,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.101.482 1.166.444 1.153.113
Vendes a l'engròs i al detall 1.101.482 1.160.512 1.153.113
Volum de negoci per altres conceptes ~ 5.932 ~
Consum de mercaderies 696.594 726.389 719.217
Compres de mercaderies 711.304 740.641 730.474
Variació d'existències de mercaderies 14.710 14.252 11.257
Marge comercial brut 404.888 434.123 433.896
Marge comercial brut sobre vendes (%) 36,8 37,4 37,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor